Newydd i Gredyd Cynhwysol

6. Eich cyfrifoldebau

Mae Credyd Cynhwysol yn rhoi cymorth ariannol i chi. Yn gyfnewid, disgwylir i chi wneud rhai pethau, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Newidiadau yn eich sefyllfa

Eich cyfrifoldeb chi yw dweud wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau am unrhyw newidiadau yn eich sefyllfa, oherwydd gallai’r rhain olygu newidiadau i faint o Gredyd Cynhwysol a gewch neu’r hyn a ddisgwylir gennych.  Gall newidiadau fod yn bethau fel:

  • dod o hyd i neu orffen swydd
  • cael plentyn neu ofalu am blentyn
  • newid i’ch cyfeiriad
  • mynd yn sâl
  • newid yn eich cyflwr iechyd
  • newid i’ch manylion bancio
  • eich taliadau rhent yn mynd i fyny neu i lawr
  • partner yn ymuno neu’n gadael y cartref rydych chi’n ei rentu ac yn byw ynddo

Efallai y bydd newidiadau eraill nad ydynt wedi’u rhestru yma. Os oes unrhyw newidiadau yn eich sefyllfa, trafodwch nhw gyda’ch anogwr gwaith neu cysylltwch â Chredyd Cynhwysol i weld a fyddant yn effeithio ar eich taliadau neu’r hyn y disgwylir i chi ei wneud.

Gelwir y rhain yn aml yn newid mewn amgylchiadau. Am fwy o wybodaeth gweler Credyd Cynhwysol: Dweud am newid mewn amgylchiadau

Paratoi neu chwilio am waith

Bydd yr hyn y disgwylir i chi ei wneud yn gyfnewid am gael Credyd Cynhwysol yn dibynnu ar eich amgylchiadau personol. Bydd yn ystyried pethau fel cyfrifoldebau gofalu, neu a ydych chi’n anabl neu â chyflwr iechyd.

Gyda Chredyd Cynhwysol, fel arfer fe gewch anogwr gwaith i’ch helpu os ydych chi’n paratoi ar gyfer gwaith, yn symud i mewn i waith neu’n edrych i gynyddu eich enillion. Efallai y byddant yn parhau i ddarparu cefnogaeth a chyngor pan fyddwch chi’n dechrau gweithio, yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Eich Ymrwymiad Hawlydd

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd yr hyn a wnewch yn cael ei gytuno arno yn ystod sgwrs gyda’ch anogwr gwaith yn y ganolfan waith. Bydd yr hyn rydych chi a’ch anogwr yn ei gytuno yn cael ei ysgrifennu i lawr mewn Ymrwymiad Hawlydd. Bydd hyn yn nodi’r hyn rydych wedi cytuno i’w wneud i:

 • paratoi ar gyfer gwaith
 • chwilio am waith
 • cynyddu eich enillion os ydych eisoes yn gweithio

Bydd eich Ymrwymiad Hawlydd yn cael ei adolygu’n rheolaidd a gall gael ei newid os bydd eich amgylchiadau’n newid. Bob tro mae’n newid bydd yn rhaid i chi dderbyn a llofnodi Ymrwymiad Hawlydd newydd.

Os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol fel cwpl, bydd yn rhaid i’r ddau ohonoch dderbyn Ymrwymiad Hawlydd unigol.

Am fwy o wybodaeth gweler Credyd Cynhwysol a’ch Ymrwymiad Hawlydd

Beth fydd disgwyl i chi ei wneud

Os ydych yn gallu gweithio ac ar gael i weithio bydd angen i chi wneud popeth rhesymol y gallwch i roi’r cyfle gorau i chi ddod o hyd i waith. Disgwylir i baratoi ar gyfer a chael swydd fod eich ffocws llawn amser.

Os oes gennych gyflwr iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu ar eich gallu i weithio, bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn gweithio gyda chi i’ch cefnogi orau yn ystod y cyfnod hwn. Efallai y gofynnir i chi wneud gweithgareddau chwilio am waith neu baratoi am waith sy’n rhesymol ar gyfer eich cyflwr a sefyllfa. Mae pob un o’r gofynion yn cael eu cytuno arnynt gyda’ch anogwr gwaith ac ni ofynnir i chi wneud rhywbeth sydd ddim o fewn eich gallu

Os yw eich cyflwr iechyd neu anabledd yn gwella neu’n gwaethygu, bydd yr hyn a ofynnir i chi yn newid i gyd fynd a’ch sefyllfa newydd.

Os oes gennych Nodyn Ffitrwydd cyfredol gan eich Meddyg Teulu yna ni ofynnir i chi gymryd gwaith neu i fod ar gael i weithio.

Os nad oes angen i chi wneud gweithgareddau chwilio am waith neu sy’n gysylltiedig â gwaith byddwch yn parhau i gael eich cefnogi tra rydych yn parhau ar Gredyd Cynhwysol.

Os mai chi yw’r prif ofalwr dros blentyn, bydd yr hyn a ddisgwylir gennych yn seiliedig ar oedran y plentyn ieuengaf yn eich cartref. Am fwy o wybodaeth gweler Credyd Cynhwysol: gwybodaeth bellach i deuluoedd

Os na fyddwch yn gwneud beth rydych wedi’i gytuno iddo

Os nad ydych yn cwrdd â’ch cyfrifoldebau neu’n gwneud yr hyn rydych chi wedi’i gytuno yn eich Ymrwymiad Hawlydd, gallai eich taliadau Credyd Cynhwysol gael eu stopio neu eu lleihau. Gelwir hyn yn sancsiwn

Top