Newydd i Gredyd Cynhwysol

11. Hunangyflogaeth

Os ydych chi’n hunangyflogedig, bydd Credyd Cynhwysol yn rhoi cymorth i’ch helpu i dyfu eich busnes.

I gael y gefnogaeth hon, bydd angen i chi allu dangos:

  • hunangyflogaeth yw eich prif swydd neu’ch prif ffynhonnell o incwm
  • rydych yn cael gwaith rheolaidd o hunangyflogaeth
  • mae eich gwaith wedi’i drefnu – mae hyn yn golygu bod gennych anfonebau a derbynebau, neu gyfrifon
  • rydych yn disgwyl gwneud elw

Os gallwch ddangos y pethau hyn byddwch yn cael eich ystyried i fod mewn ‘hunangyflogaeth â thâl’. Os na allwch ddangos yr holl bethau hyn efallai y bydd yn rhaid i chi chwilio am waith arall os ydych am barhau i dderbyn Credyd Cynhwysol.

Faint fyddwch chi’n ei gael

Os ystyrir eich bod yn hunangyflogedig â thâl wrth hawlio Credyd Cynhwysol, ni ddisgwylir i chi chwilio am, neu fod ar gael ar gyfer gwaith arall. Bydd hyn yn eich helpu i ganolbwyntio ar wneud eich busnes yn llwyddiant.

Fodd bynnag, tybir eich bod yn ennill yr un swm â rhywun fel chi sydd mewn gwaith cyflogedig. Fel arfer bydd hyn yn beth fyddai rhywun o’ch oedran yn ei ennill pe baent yn gweithio ar yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol am y nifer o oriau y disgwylir i chi weithio neu chwilio am waith. Gelwir y swm hwn yn Llawr Isafswm Incwm.

Os ydych yn ennill llai na’r Llawr Isafswm Incwm, ni fydd Credyd Cynhwysol yn gwneud i fyny’r gwahaniaeth. Efallai y bydd angen i chi chwilio am waith ychwanegol i ychwanegu at eich incwm.

Os ydych yn ennill mwy na’r Llawr Isafswm Incwm, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn seiliedig ar eich enillion gwirioneddol.

Ni fydd y Llawr Isafswm Incwm yn cael ei gymhwyso am 12 mis ar ôl i chi ddechrau hunangyflogaeth. Gelwir hyn yn gyfnod dechrau busnes ac yn ystod hwn ni fydd angen i chi chwilio am, neu fod ar gael am, waith arall. Ond bydd angen i chi ddangos eich bod yn cymryd camau i adeiladu eich busnes a chynyddu eich enillion pan fyddwch chi’n siarad â’ch anogwr gwaith.

Mae’n rhaid i chi ddweud am unrhyw enillion o hunangyflogaeth wrth yr Adran Gwaith a Phensiynau bob mis.

Am fwy o wybodaeth gweler Credyd Cynhwysol ar gyfer yr hunangyflogedig.

Enillion dros ben a cholledion

Os oes gennych gyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein ac yn hunangyflogedig, gall enillion neu golledion o un mis gael eu cymryd i ystyriaeth wrth weithio allan faint o Gredyd Cynhwysol a gewch mewn mis yn ddiweddarach.

Os ydych yn ennill mwy na £2,500 dros y swm y gallwch ennill cyn i chi gael dim taliad o Gredyd Cynhwysol, dywedir eich bod gydag enillion dros ben. Gallai hyn ostwng y swm o Gredyd Cynhwysol rydych yn ei gael mewn misoedd diweddarach, neu efallai olygu na allwch gael unrhyw daliad Credyd Cynhwysol y misoedd hynny.

Os ydych yn gwneud colled mewn un mis, bydd y golled yn cael ei chadw a’i gymryd i ystyriaeth mewn misoedd rydych yn gwneud elw. Os nad yw’r elw yn ddigon uchel i gwmpasu’r golled, bydd y golled sy’n weddill yn cael ei gario drosodd i’r mis nesaf rydych yn gwneud elw. Bydd colled yn stopio cael ei gymryd i ystyriaeth unwaith mae’r cyfan o’ch colledion wedi cael eu cyfrifo amdanynt neu fod eich busnes hunangyflogedig yn dod i ben.

Os ydych yn hunangyflogedig â thâl ac yn destun i’r Llawr Isafswm Incwm, bydd hwnnw yn parhau i gael ei gymhwyso hyd yn oed os ydych yn gwneud colled. Yn y misoedd ble rydych yn gwneud colled bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei gyfrifo yn seiliedig ar eich Llawr Isafswm Incwm.

Top