Newydd i Gredyd Cynhwysol

7. Credyd Cynhwysol a gwaith

Efallai y byddwch yn dal i allu cael taliadau Credyd Cynhwysol pan fyddwch chi’n dechrau gweithio neu’n cynyddu eich enillion. Byddwch yn parhau i gael taliadau Credyd Cynhwysol hyd nes y byddwch yn ennill digon i beidio eu cael mwyach. Bydd y swm hynny yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Os bydd eich swydd yn dod i ben ac rydych eisoes yn cael Credyd Cynhwysol, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol nesaf yn cael ei dalu fel arfer.

Sut mae enillion yn effeithio eich taliadau

Bydd eich taliadau Credyd Cynhwysol yn addasu’n awtomatig os bydd eich enillion yn newid. Does dim ots faint o oriau rydych chi’n eu gweithio, yr enillion rydych yn eu derbyn sy’n cyfrif.

Os yw eich amgylchiadau’n golygu nad oes gennych Lwfans Gwaith, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei leihau o 63c am bob £1 rydych yn ei ennill.

Lwfans Gwaith

Os ydych chi a/neu’ch partner mewn gwaith â thâl efallai y byddwch yn gallu ennill swm penodol cyn i’ch taliad Credyd Cynhwysol ddechrau gael ei effeithio. Gelwir hyn yn Lwfans Gwaith.

Bydd Lwfans Gwaith ond yn berthnasol i chi os:

  • mae gennych gyfrifoldeb dros un neu fwy o blant (neu bobl ifanc cymwys), neu
  • mae gennych chi a’ch partner allu cyfyngedig i weithio (cyflwr iechyd neu anabledd)

Os na fydd yr un o’r amgylchiadau hyn yn berthnasol i chi, bydd eich taliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu heffeithio cyn gynted ag y byddwch yn dechrau ennill arian o waith a thâl.

Mae yna 2 gyfradd o Lwfans Gwaith. Mae pa un a gewch yn dibynnu ar os yw eich taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys help gyda chostau tai:

  • Os ydych yn cael arian i helpu gyda chostau tai bydd eich Lwfans Gwaith yn £287 y mis
  • Os nad ydych yn cael arian i helpu gyda chostau tai bydd eich Lwfans Gwaith yn £503 y mis

Graffeg i ddangos sut mae sefyllfa hawlydd yn effeithio eu Lwfans Gwaith

Darllenwch fwy am Lwfans Gwaith Credyd Cynhwysol

Os ydych yn ennill mwy na’ch Lwfans Gwaith

Os ydych yn ennill mwy na’ch Lwfans Gwaith, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei leihau. Am bob £1 rydych yn ei ennill dros eich Lwfans Gwaith, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei leihau gan 63c. Mae hyn yn golygu y bydd cyfanswm eich incwm o enillion a Chredyd Cynhwysol yn fwy nag a fyddech wedi’i dderbyn o Gredyd Cynhwysol ei hun.

Os yw eich amgylchiadau’n golygu nad oes gennych Lwfans Gwaith, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei leihau o 63c am bob £1 rydych yn ei ennill.

Os ydych yn rhan o gwpl ac yn cael taliad Credyd Cynhwysol ar y cyd, bydd enillion y ddau ohonoch yn cael eu defnyddio i gyfrifo faint o Gredyd Cynhwysol a gewch.

Pa mor aml ydych chi’n cael eich talu

Mae taliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu gwneud bob mis calendr, ond os ydych yn gweithio efallai bydd eich enillion yn cael eu talu’n wythnosol, bob bythefnos neu bob 4 wythnos.

Mae hyn yn golygu bob hyn a hyn byddwch yn cael mwy o daliadau o waith na sy’n arferol yn ystod mis calendr.

Er enghraifft, os ydych yn cael eich talu bob 2 wythnos, byddwch fel arfer yn cael 2 daliad o enillion mewn mis. Ond oherwydd bod misoedd calendr rhan amlaf yn fwy na 4 wythnos, weithiau byddwch yn cael 3 taliad o enillion mewn un mis.

Yn y misoedd hyn bydd eich enillion yn uwch nag arfer a bydd hyn yn golygu y byddech yn cael llai o daliad Credyd Cynhwysol. Bydd angen i chi sicrhau eich bod wedi rheoli eich arian i allu ymdopi â’r taliad llai yma. Gallai fod bod y taliad ychwanegol yn golygu eich bod yn ennill digon yn y mis hwnnw i beidio cael taliad o Gredyd Cynhwysol o gwbl.

Os yw taliad llai yn golygu eich bod yn cael trafferth i dalu eich biliau a threuliau’r cartref, siaradwch â’ch anogwr gwaith neu ffoniwch y llinell gymorth i siarad am yr help a allai fod ar gael.

Am ragor o fanylion am hyn a phatrymau talu eraill gweler Credyd Cynhwysol: patrymau enillion gwahanol a’ch taliadau

Cau eich cais oherwydd enillion

Os yw’ch enillion yn ddigon uchel i beidio derbyn taliad Credyd Cynhwysol mewn mis, bydd eich cais am Gredyd Cynhwysol yn cael ei gau.

Os bydd eich amgylchiadau’n newid o fewn 6 mis i’ch taliad Credyd Cynhwysol diwethaf (er enghraifft, os bydd eich enillion yn gostwng) mae’n hawdd gwneud ail-gais. Fel rheol, bydd angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif     ar-lein a chadarnhau bod y manylion a roesoch o’r blaen yn gywir. Byddwch yn cadw’ch dyddiadau talu gwreiddiol.

Os gwneir hyn fwy na 6 mis ar ôl eich taliad Credyd Cynhwysol diwethaf bydd angen i chi wneud cais newydd.

Os yw’ch taliad Credyd Cynhwysol yn cynnwys swm ar gyfer tai a delir yn uniongyrchol i’ch landlord, mae’n bosibl na fyddwch yn cael unrhyw arian gan Gredyd Cynhwysol ond bydd eich landlord yn parhau i dderbyn arian tuag at eich rhent. Yn yr amgylchiadau hyn mae eich cais am Gredyd Cynhwysol yn parhau ar agor.

Mewn achosion fel hyn, os yw cyfanswm eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei ostwng i lai na’ch costau tai, bydd angen i chi dalu’r gwahaniaeth eich hun. Dim ond pan na fydd taliad i chi na’ch landlord y bydd eich cais am Gredyd Cynhwysol yn cael ei gau.

Enillion dros ben

Os oes gennych gyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein, gallai eich enillion o fisoedd blaenorol effeithio ar faint â gewch.

Os ydych yn ennill mwy na £2,500 dros y swm y gallwch ennill cyn i’ch cais gael ei roi ar saib, dywedir eich bod gydag enillion dros ben. Pan fyddwch yn ail ddechrau eich cais, bydd yr enillion dros ben hyn yn cael eu cymryd i ystyriaeth. Gallai hyn ostwng y swm o Gredyd Cynhwysol rydych yn ei gael, neu efallai olygu na allwch gael unrhyw daliad Credyd Cynhwysol y mis hwnnw.

Mae’n bwysig eich bod yn gwneud cais Credyd Cynhwysol hyd yn oed os ydych yn meddwl na fyddwch yn gallu derbyn taliad oherwydd enillion dros ben o fis blaenorol. Bydd gwneud y cais yn gostwng y swm o enillion dros ben sy’n cael eu cymryd i ystyriaeth ar gyfer misoedd diweddarach. Os na wnewch wneud cais, bydd y swm o enillion dros ben sy’n cael eu cymryd i ystyriaeth yn aros yr un fath. Bydd enillion dros ben yn stopio cael eu cymryd i ystyriaeth 6 mis ar ôl iddynt gael eu derbyn.

Os ydych yn rhan o gwpl sydd gydag enillion dros ben ac rydych yn gwahanu, bydd yr enillion dros ben yn cael eu rhannu yn gyfartal rhwng y ddau ohonoch. Fel arfer bydd eich hanner chi yn cael ei gymryd i ystyriaeth os ydych yn gwneud cais unigol am Gredyd Cynhwysol.

Top