Gwneud cais

1. Cyn i chi wneud cais

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwneud eu cais Credyd Cynhwysol ar-lein. Mae help ar gael i bobl sydd angen cymorth ychwanegol i wneud eu cais.

Llinell Gymorth Credyd Cynhwysol

Cysylltwch â llinell gymorth Credyd Cynhwysol os:

 • rydych angen help i ddod o hyd i neu ddefnyddio cyfrifiadur i wneud cais
 • mae gennych gwestiynau am wneud cais
 • rydych angen gwybodaeth mewn ffurf amgen (er enghraifft, CD, braille neu brint bras)

Beth fyddwch ei angen

Mae’n syniad da i chi gael y wybodaeth ganlynol gyda chi pan fyddwch yn gwneud eich cais. Dylech sicrhau ei fod yn gyfredol cyn i chi ddechrau.

Efallai na fydd angen rhywfaint o’r wybodaeth hon i ddechrau eich cais, ond byddwch angen ei ddarparu cyn y gallwch gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Os ydych yn methu darparu’r wybodaeth hon gallai olygu y bydd eich taliad cyntaf yn cael ei oedi.

Gofynnir i chi am:

 • eich cyfeiriad e-bost
 • eich rhif ffôn
 • eich cod post
 • eich rhif Yswiriant Gwladol
 • tystiolaeth o’ch cenedligrwydd
 • eich manylion tai
 • manylion am bobl sy’n byw gyda chi – fel eich partner, plant rydych yn gyfrifol amdanynt neu letywyr
 • rhifau cyfeirnod Budd-dal Plant, os ydych yn cael Budd-dal Plant
 • manylion cyflogwr, os ydych chi neu’ch partner yn gweithio
 • manylion am unrhyw enillion neu incwm arall sydd gennych chi neu’ch partner
 • manylion am unrhyw gynilion, buddsoddiadau neu gyfalaf eraill sydd gennych chi neu’ch partner
 • manylion  am unrhyw fudd-daliadau eraill a gewch
 • gwybodaeth am eich iechyd
 • manylion o’r cyfrif bydd eich taliadau yn mynd iddo, fel cyfrif banc, cymdeithas adeiladu neu undeb credyd. Bydd angen i hwn fod yn gyfrif cyfredol, nid cyfrif cynilo a dylai fod yn eich enw chi. Os nad oes gennych un, gall gwefan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol eich helpu i ddewis y cyfrif sy’n addas i chi.

Ni allwch gael Credyd Cynhwysol a chredydau treth ar yr un pryd. Os byddwch yn dechrau cael Credyd Cynhwysol bydd eich credydau treth yn dod i ben.

 

Top