Newydd i Gredyd Cynhwysol

1. A yw’n addas i mi

Pwy all gael Credyd Cynhwysol

Gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych ar incwm isel neu’n ddi-waith.

Fel arfer byddwch ond yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych yn 18 oed neu drosodd, ond gall rhai pobl 16 neu 17 oed ei gael, yn dibynnu ar eu hamgylchiadau.

Ac fel arfer ni fyddwch yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych mewn addysg llawn amser neu hyfforddiant, ond gall pobl gydag amgylchiadau penodol ddal i wneud cais.

Ni allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych yn cael y premiwm anabledd difrifol, neu os ydych wedi ei gael o fewn y mis diwethaf ac yn dal i fod yn gymwys iddo.

Darllenwch y canllaw manwl ar gymhwyster a Credyd Cynhwysol a myfyrwyr am fwy o wybodaeth.

Gallwch ddefnyddio cyfrifiannell budd-daliadau i’ch helpu chi i ddeall pa fudd-daliadau y gallech eu cael. Gofynnir i chi roi gwybodaeth am eich amgylchiadau, a bydd yn dweud wrthych pa fudd-daliadau y gallech wneud cais amdanynt. Gallai un o’r rheini fod yn Gredyd Cynhwysol.

Os ydych am fynd yn syth i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, ewch i gov.uk/credyd-cynhwysol

Beth mae Credyd Cynhwysol yn disodli

Mae Credyd Cynhwysol yn disodli:

  • Credyd Treth Plant
  • Budd-dal Tai
  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA)
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA)
  • Credyd Treth Gwaith

Os ydych eisoes yn hawlio’r budd-daliadau neu gredydau treth hyn nid oes angen i chi wneud dim byd nawr. Bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cysylltu â chi cyn y bydd unrhyw newidiadau i’ch budd-daliadau neu gredydau treth.

Os ydych yn cael y budd-daliadau neu gredydau treth hyn ac mae eich amgylchiadau’n newid, gallai olygu na fyddwch bellach yn gallu cael y budd-daliadau neu gredydau treth hynny. Bydd angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn lle hynny.

Os ydych yn cael y budd-daliadau neu gredydau treth hyn byddant yn stopio os byddwch yn dechrau cael Credyd Cynhwysol. Os ydych yn cael credydau treth gallwch barhau i ddewis i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau, ond ni allwch gael y ddau.

Os ydych yn cael Credyd Cynhwysol efallai y bydd rhaid i chi dalu llai o Dreth Cyngor, ond bydd angen i chi wneud cais am hynny ar wahân. Gallwch ddechrau’r broses i wneud cais am Ostyngiad i’ch Treth Cyngor ar GOV.UK. Gallwch wneud cais am ostyngiad i’ch Treth Cyngor ar unwaith – nid oes rhaid i chi aros nes bod eich cais am Gredyd Cynhwysol wedi’i gymeradwyo neu ei dalu.

Os ydych chi neu’ch partner dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych chi neu’ch partner yn iau nag oedran Pensiwn y Wladwriaeth

Ar hyn o bryd, os ydych mewn cwpl lle mae un ohonoch dros oedran Pensiwn y Wladwriaeth ac mae’r llall yn iau na hynny (gelwir hyn yn gwpl oed cymysg), gallwch ddewis gwneud cais am Gredyd Pensiwn a/neu Fudd-dal Tai yn lle Credyd Cynhwysol.

Fodd bynnag, ni fydd y dewis hwn ar gael o 15 Mai 2019. O’r dyddiad hwnnw, ni fydd cyplau oedran cymysg yn gallu gwneud cais newydd am Gredyd Pensiwn a/neu Fudd-dal Tai, ond gallant efallai gwneud cais am Gredyd Cynhwysol yn lle hynny.

Os ydych mewn cwpl oed cymysg ac yn cael Credyd Pensiwn neu Fudd-dal Tai ar 14 Mai 2019, byddwch yn aros ar y budd-daliadau hynny cyhyd â bod eich amgylchiadau yn aros yr un fath ac nad oes unrhyw doriad yn eich cais. Os oes gennych doriad yn eich cais neu os yw’ch amgylchiadau’n newid, efallai y bydd angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn lle hynny.

Darllenwch fwy am gymhwyster Credyd Pensiwn

Top