Newydd i Gredyd Cynhwysol

5. Help gyda rheoli eich arian

Taliadau ymlaen llaw

Os ydych wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ond yn methu ag ymdopi tan eich taliad cyntaf, efallai y gallwch gael taliad ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol.

Gall y swm y gallwch ei fenthyg fod yr un fath ag amcangyfrif eich taliad Credyd Cynhwysol misol cyntaf.

Bydd angen i chi dalu’n ôl eich taliad ymlaen llaw fesul tipyn o’ch taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol. Byddwch fel arfer yn talu eich taliad ymlaen llaw yn ôl dros gyfnod o 12 mis.

I wneud cais am daliad ymlaen llaw byddwch angen:

  • gadael i’r Adran Gwaith a Phensiynau wybod pam eich bod angen y taliad ymlaen llaw
  • darparu eich manylion banc fel bod yr arian yn gallu cael ei dalu os cytunir ar daliad ymlaen llaw
  • dilysu pwy ydych chi – byddwch yn gwneud hyn ar-lein pan fyddwch yn anfon eich cais Credyd Cynhwysol, neu yn y Ganolfan Gwaith yn ystod eich cyfweliad cyntaf
  • dangos y gallwch ei dalu’n ôl
  • cytuno i’w dalu’n ôl

Fel arfer dywedir wrthych os gallwch gael taliad ymlaen llaw ar yr un diwrnod ag rydych yn gwneud cais amdano.

Gallwch wend cais am daliad ymlaen llaw yn eich cyfrif ar-lein. Gallwch hefyd ffonio llinell gymorth Credyd Cynhwysol neu siarad â’ch anogwr gwaith.

Gallwch ond gwneud cais ar-lein am daliad ymlaen llaw os ydych o fewn y cyfnod asesu Credyd Cynhwysol.  Os nad ydych bellach o fewn eich cyfnod asesu cyntaf, dylech wneud cais trwy ffonio’r llinell gymorth.

Darllenwch fwy am gael Taliad ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol.

Rheoli eich arian

Telir Credyd Cynhwysol fel un taliad misol sengl. Fel rheol, bydd yn rhaid i chi dalu’ch rhent a’ch biliau am y mis gan ddefnyddio’r arian hwn.

Efallai eich bod wedi arfer rheoli eich arian yn fisol, ond os nad ydych byddwch angen gwneud yn siŵr y gallwch dalu eich holl filiau o’r taliad sengl hwn. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd hyn yn cynnwys talu eich rhent a chostau tai eraill eich hun.

Cymorth cyllidebu

Mae amrywiaeth o wasanaethau cymorth ar gael i’ch helpu i gyllidebu. Gallwch siarad â’ch anogwr gwaith am y math o help y gallech fod ei angen. Gallai opsiynau gynnwys gwasanaeth ar-lein, sesiynau cyngor dros y ffôn, neu gefnogaeth wyneb yn wyneb.

Os ydych chi eisiau rhywfaint o help gyda rheoli’ch arian, gallwch ddefnyddio’r Rheolwr Arian ar-lein. Offeryn digidol yw hwn a grëwyd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, sy’n cynnig cyngor personol ar reoli arian.

Gweler Credyd Cynhwysol: help gyda rheoli eich arian am fwy o gyngor a gwybodaeth.

Trefniadau Talu Amgen

Os ydych yn cael trafferth i reoli’ch arian tra’ch bod ar Gredyd Cynhwysol, efallai y gallwch ddefnyddio Trefniadau Talu Amgen. Mae’r rhain yn newidiadau i’r ffordd y telir Credyd Cynhwysol a all eich helpu i dalu’ch biliau a’ch costau byw.

Graffeg i ddangos y 3 math gwahanol o Drefniadau Talu Amgen

Gall Trefniadau Talu Amgen fod yn un neu fwy o:

 • costau Tai Credyd Cynhwysol yn cael eu talu’n syth i’ch landlord
 • taliadau mwy aml, fel dwywaith y mis
 • taliadau’n cael eu rhannu a’u talu i 2 gyfrif banc yn lle un

Gallwch ofyn am Drefniadau Talu Amgen yn eich cyfweliad cais newydd. Os ydych eisoes yn cael Credyd Cynhwysol  cysylltwch â’r Adran Gwaith a Phensiynau neu siaradwch â’ch anogwr gwaith am ragor o wybodaeth.

Top