Newydd i Gredyd Cynhwysol

5. Help gyda rheoli eich arian

Taliadau ymlaen llaw

Os ydych wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ond yn methu ag ymdopi tan eich taliad cyntaf, efallai y gallwch gael taliad ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol.

Gall y swm y gallwch ei fenthyg fod yr un fath ag amcangyfrif eich taliad Credyd Cynhwysol misol cyntaf.

Bydd angen i chi dalu’n ôl eich taliad ymlaen llaw fesul tipyn o’ch taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol. Byddwch fel arfer yn talu eich taliad ymlaen llaw yn ôl dros gyfnod o 12 mis.

I wneud cais am daliad ymlaen llaw byddwch angen:

  • gadael i’r Adran Gwaith a Phensiynau wybod pam eich bod angen y taliad ymlaen llaw
  • darparu eich manylion banc fel bod yr arian yn gallu cael ei dalu os cytunir ar daliad ymlaen llaw
  • dilysu pwy ydych chi yn y ganolfan gwaith
  • dangos y gallwch ei dalu’n ôl
  • cytuno i’w dalu’n ôl

Fel arfer dywedir wrthych os gallwch gael taliad ymlaen llaw ar yr un diwrnod ag rydych yn gwneud cais amdano.

Gallwch wend cais am daliad ymlaen llaw yn eich cyfrif ar-lein. Gallwch hefyd ffonio llinell gymorth Credyd Cynhwysol neu siarad â’ch anogwr gwaith.

Gallwch ond gwneud cais ar-lein am daliad ymlaen llaw os ydych o fewn eich cyfnod asesu Credyd Cynhwysol cyntaf ac wedi cael cyfweliad yn y ganolfan gwaith.

Efallai y gallwch gael taliad ymlaen llaw ar ôl eich cyfnod asesu cyntaf os ydych wedi cael newid mewn amgylchiadau sy’n golygu y byddwch yn cael taliad Credyd Cynhwysol uwch, ond nid ydych wedi cael y swm uwch hwnnw eto. Os ydych yn y sefyllfa yma gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw drwy ffonio’r llinell gymorth.

Darllenwch fwy am gael taliad ymlaen llaw o Gredyd Cynhwysol.

Peidiwch byth â rhoi gwybodaeth bersonol neu ariannol. Ni fydd yr Adran Gwaith a Phensiynau byth yn dod atoch yn y stryd na gofyn am eich manylion personol dros gyfryngau cymdeithasol. Gwrandewch ar eich greddf – os yw rhywbeth yn teimlo’n anghywir, yna mae’n iawn ei gwestiynu fel arfer. Os bydd rhywun yn cynnig benthyciad cost isel i chi gan y llywodraeth efallai y byddant yn ceisio dwyn eich hunaniaeth. Os ydych yn credu eich bod wedi cael eich targedu gan dwyllwyr, cysylltwch â Action Fraud ar 0300 123 2040 neu ar-lein yn www.actionfraud.police.uk

Rheoli eich arian

Telir Credyd Cynhwysol fel un taliad misol sengl. Fel rheol, bydd yn rhaid i chi dalu’ch rhent a’ch biliau am y mis gan ddefnyddio’r arian hwn.

Efallai eich bod wedi arfer rheoli eich arian yn fisol, ond os nad ydych byddwch angen gwneud yn siŵr y gallwch dalu eich holl filiau o’r taliad sengl hwn. Yn y rhan fwyaf o achosion bydd hyn yn cynnwys talu eich rhent a chostau tai eraill eich hun.

Cymorth cyllidebu

Mae amrywiaeth o wasanaethau cymorth ar gael i’ch helpu i gyllidebu. Gallwch siarad â’ch anogwr gwaith am y math o help y gallech fod ei angen. Gallai opsiynau gynnwys gwasanaeth ar-lein, sesiynau cyngor dros y ffôn, neu gefnogaeth wyneb yn wyneb.

Os ydych chi eisiau rhywfaint o help gyda rheoli’ch arian, gallwch ddefnyddio’r Rheolwr Arian ar-lein. Offeryn digidol yw hwn a grëwyd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, sy’n cynnig cyngor personol ar reoli arian.

Gweler Credyd Cynhwysol: help gyda rheoli eich arian am fwy o gyngor a gwybodaeth.

Trefniadau Talu Amgen

Os ydych yn cael trafferth i reoli’ch arian tra’ch bod ar Gredyd Cynhwysol, efallai y gallwch ddefnyddio Trefniadau Talu Amgen. Mae’r rhain yn newidiadau i’r ffordd y telir Credyd Cynhwysol a all eich helpu i dalu’ch biliau a’ch costau byw.

Graffeg i ddangos y 3 math gwahanol o Drefniadau Talu Amgen

Gall Trefniadau Talu Amgen fod yn un neu fwy o:

 • costau Tai Credyd Cynhwysol yn cael eu talu’n syth i’ch landlord
 • taliadau mwy aml, fel dwywaith y mis
 • taliadau’n cael eu rhannu a’u talu i 2 gyfrif banc yn lle un

Mae Trefniadau Talu Amgen yn parhau i gael eu hadolygu i sicrhau eu bod yn darparu’r cymorth cywir. Pan gytunir ar un, efallai y gofynnir i chi hefyd i gymryd camau i’ch helpu i reoli eich arian, fel cael cyngor cyllidebu, a byddwch yn cytuno ar ddyddiad adolygu. Pwrpas yr adolygiad hwnnw yw penderfynu os mai Trefniadau Talu Amgen yw’r dewis gorau i chi o hyd.

Gallwch ofyn am Drefniadau Talu Amgen unrhyw bryd o’ch cyfweliad cais newydd ymlaen, er gellir ond rhoi un mewn lle yn dilyn diwedd eich cyfnod asesu cyntaf. Siaradwch â’ch anogwr gwaith neu cysylltwch â’r Adran Gwaith a Phensiynau am ragor o wybodaeth.

Top