Newydd i Gredyd Cynhwysol

3. Faint fyddwch chi’n ei gael

Mae eich Credyd Cynhwysol yn un taliad sengl sy’n cynnwys symiau gwahanol yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Bydd y taliad yn cymryd i ystyriaeth:

 • eich enillion os ydych yn gweithio
 • enillion eich partner os ydynt yn gweithio
 • unrhyw incwm arall sy’n dod i’ch cartref

Gallwch ddefnyddio gwiriwr budd-daliadau i’ch helpu chi i ddeall pa fudd-daliadau y gallech eu cael. Gofynnir i chi roi gwybodaeth am eich amgylchiadau, a bydd yn dweud wrthych pa fudd-daliadau y gallech wneud cais amdanynt. Gallai un o’r rheini fod yn Gredyd Cynhwysol. 

Gall cyfrifiannell budd-daliadau hefyd fod yn ddefnyddiol i gael amcangyfrif o’r hyn y gallech fod â hawl i’w gael pan fyddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol. Gellid gofyn i chi ddarparu manylion ychwanegol am eich amgylchiadau er mwyn helpu i gynhyrchu amcangyfrif mwy cywir o’ch taliad misol. 

Mae’r swm rydych yn ei gael yn cael ei weithio allan bob mis, felly gall fod yn wahanol o un mis i’r llall os ydych yn ennill swm gwahanol, neu os bydd eich amgylchiadau’n newid. 

Os ydych am fynd yn syth i wneud cais am Gredyd Cynhwysol, ewch i gov.uk/credyd-cynhwysol 

Sut mae’ch taliad yn cael ei gyfrifo

Mae yna 3 cham i weithio allan eich taliad Credyd Cynhwysol. Mae mwy o fanylion am bob cam isod.

Graffeg i ddangos y 3 cam sylfaenol i gyfrifo taliad Credyd Cynhwysol

1. Cyfrifir uchafswm Credyd Cynhwysol eich cartref. Bydd hyn yn cynnwys un lwfans safonol ac unrhyw symiau ychwanegol sy’n berthnasol i chi a’ch cartref (er enghraifft, ar gyfer costau tai neu blant).

2. Yna efallai bydd arian yn cael ei dynnu i ffwrdd oherwydd eich enillion neu incwm arall (fel arian o gynilion), neu i dalu’n ôl unrhyw daliadau ymlaen llaw neu fenthyciadau rydych wedi’u cael neu oherwydd bod trefniadau wedi cael eu gwneud i arian fynd yn syth i’ch darparwr cyfleustodau. Os ydych wedi cael sancsiwn, bydd hwn hefyd yn lleihau eich taliad Credyd Cynhwysol.

3. Os yw’n berthnasol i chi, efallai y bydd y cap ar fudd-daliadau yn lleihau faint rydych chi’n ei gael.

Beth sy’n ffurfio eich taliad

Lwfans safonol

Mae rhan o’r taliad Credyd Cynhwysol yn swm safonol ar gyfer eich cartref. Gelwir hwn yn eich lwfans safonol. Bydd eich swm misol yn dibynnu os ydych yn sengl neu mewn cwpl, a’ch oedran.

Eich amgylchiadauLwfans misol safonol
Sengl ac o dan 25 oed
£292.11
Sengl a 25 oed neu drosodd
£368.74
Mewn cwpl ac mae’r ddau ohonoch o dan 25 oed
£458.51
Mewn cwpl ac rydych yn 25 oed neu drosodd
£578.82

Plant a gofal plant

Gall Credyd Cynhwysol roi cymorth i helpu gyda chostau magu plant. Dangosir y swm y gallech ei gael yma, ac mae mwy o fanylion yn yr adran ar gyfer plant a gofal plant

Mae rhieni sy’n gweithio sydd ar Gredyd Cynhwysol nawr yn gallu derbyn gymorth ariannol pellach gyda’u costau gofal plant. Gallai hyn fod hyd at £951 ar gyfer 1 plentyn neu hyd at £1,630 ar gyfer 2 neu fwy o blant. Mae rhieni cymwys sy’n hawlio Credyd Cynhwysol hefyd yn gallu cael help gyda’u gofal plant ymlaen llaw fel y gallant dalu eu set nesaf o gostau yn haws. Dylai rhieni sy’n symud i waith neu gynyddu eu horiau gwaith siarad â’u hanogwr gwaith Credyd Cynhwysol a all ddarparu mwy o wybodaeth

Swm plentyn

Os ydych yn gyfrifol am blentyn (neu blant) sydd fel arfer yn byw gyda chi, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer y swm plentyn.

Nifer o blantSwm ychwanegol y mis
Ar gyfer eich plentyn cyntaf£315 (a aned cyn 6 Ebrill 2017)
£269.58 (a aned ar neu ar ôl 6 Ebrill 2017)
Ar gyfer eich ail blentyn£269.58 y plentyn

Swm plentyn anabl

Efallai y cewch arian ychwanegol os yw’ch plentyn dibynnol yn anabl. Telir yr Ychwanegiad Plant Anabl hwn naill ai ar gyfradd uwch neu gyfradd is.

I fod yn gymwys am y gyfradd is mae’n rhaid i’ch plentyn fod â hawl i: 

 • Lwfans Byw i’r Anabl, neu 
 • Taliad Plentyn Anabl yn yr Alban, neu 
 • Taliad Annibyniaeth Personol (ar gyfer plentyn dros 16 oed) 

I fod yn gymwys am y gyfradd uwch mae’n rhaid i’ch plentyn fod:

 • â hawl i Lwfans Byw i’r Anabl (cyfradd uwch o’r elfen gofal), neu
 • â hawl i Daliad Plentyn Anabl yn yr Alban (cyfradd uwch o’r elfen gofal), neu, neu 
 • â hawl i Daliad Annibyniaeth Personol (cyfradd uwch)(ar gyfer plentyn dros 16 oed), neu
 • wedi’i gofrestru’n ddall.

Gallwch barhau i gael ychwanegiad plentyn anabl ar gyfer trydydd blentyn neu blentyn dilynol, hyd yn oed os na fyddwch yn cael y swm plentyn sylfaenol.

CyfraddSwm ychwanegol y mis
Cyfradd is£146.31 y plentyn
Cyfradd uwch£456.89 y plentyn

Costau gofal plant

Os ydych yn rhiant sy’n gweithio, gall Credyd Cynhwysol eich helpu gyda chostau gofal plant, pa bynnag faint o oriau rydych yn eu gweithio.

Nifer o blantUchafswm misol
Ar gyfer un plentyn£646.35
Ar gyfer 2 neu fwy o blant£1108.04

 Ychwanegiad gofalwr 

Gallwch gael swm ychwanegol os ydych yn gofalu am berson sy’n ddifrifol anabl am o leiaf 35 awr yr wythnos.  

Caiff person difrifol anabl ei ddiffinio at y dibenion hyn fel bod yn derbyn un o’r budd-daliadau canlynol: 

 • Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) – gofal cyfradd canol neu uchaf; 
 • Lwfans Gweini Cyson (CAA) – ar neu’n uwch na’r gyfradd uchaf arferol gyda Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol neu sylfaenol (cyfradd diwrnod llawn gyda Phensiwn Anabledd Rhyfel); 
 • Lwfans Gweini (AA); 
 • Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) – y naill gyfradd neu’r llal o’r elfen bywyd bob dydd; neu 
 • Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog (AFIP). 

Lwfans Gofalwr 

Mae’r budd-dal arall sy’n gysylltiedig â gofalwr sydd ar gael, Lwfans Gofalwr, yn fudd-dal ar wahân y tu allan i Gredyd Cynhwysol. Nid yw cymhwysedd ar gyfer yr ychwanegiad gofalwr mewn Credyd Cynhwysol yn dibynnu ar eich bod hefyd yn hawlio Lwfans Gofalwr. Lle mae’n cael ei hawlio, fe’i dynnir yn llawn o’ch hawl Credyd Cynhwysol. Fodd bynnag, mae buddion eraill i’w cael drwy hawlio Lwfans Gofalwr. 

 Gofalwyr lluosog 

Dim ond un person all dderbyn budd-dal sy’n gysylltiedig â gofalwr (yr ychwanegiad i ofalwyr Credyd Cynhwysol a Lwfans Gofalwr) am ofalu am berson sydd ag anableddau difrifol. Os oes gan berson anabl ddau neu fwy o ofalwyr, mae pob un yn darparu gofal am o leiaf 35 awr yr wythnos, a phob un yn hawlio un neu’r ddau o’r budd-daliadau sy’n gysylltiedig â gofalwyr, bydd yn rhaid i’r gofalwyr hynny gytuno rhyngddynt pwy fydd yn derbyn y budd-daliadau sy’n gysylltiedig â gofalwyr. Os na allant benderfynu, bydd Swyddog Gwneud Penderfyniadau DWP yn penderfynu ar eu rhan. 

Premiwm Anabledd Difrifol

Mae Premiwm Anabledd Difrifol (SDP) yn swm ychwanegol o fudd-dal a ddyfernir i’r sawl sy’n byw gydag Anabledd Difrifol. Os ydych yn cwrdd â’r meini prawf cymhwyso, efallai y byddwch yn cael SDP fel rhan o’r budd-daliadau canlynol:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
 • Swm ychwanegol ar gyfer anabledd difrifol (EASD) mewn Credyd Pensiwn

Mae’n bwysig bod yn ymwybodol y bydd taliadau SDP yn dod i ben os bydd gofalwr y person anabl yn cael budd-dal sy’n gysylltiedig â gofalwr. Gall hyn gynnwys dechrau cael Lwfans Gofalwyr, neu’r Elfen Gofalwr mewn Credyd Cynhwysol.

Os oes gennych hawl i’r swm gofalwr a’r swm ‘gallu cyfyngedig i weithio’ neu ‘gallu cyfyngedig i weithio a gweithgaredd sy’n gysylltiedig â gwaith’ (gweler isod am fwy o wybodaeth), ni fyddwch yn cael y ddau. Yn lle hynny byddwch yn cael y swm mwyaf. 

Eich amgylchiadauSwm ychwanegol misol
Os ydych yn gofalu am berson anabl£185.86
 

Swm gallu cyfyngedig i weithio 

Os oes gennych gyflwr sy’n golygu nad ydych yn gallu chwilio am waith nawr, ond rydych yn gallu paratoi at waith gyda’r bwriad o weithio rhyw dro yn y dyfodol, rydych yn gymwys am lwfans gwaith ac, os mewn ceisiadau gan gyplau, yn gymwys am help ychwanegol gyda chostau gofal plant. 

Nid yw’r swm ychwanegol o fudd-dal a ddyfarnwyd am fod â gallu cyfyngedig i weithio yn berthnasol i geisiadau sy’n gysylltiedig ag iechyd am Gredyd Cynhwysol, neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA), a wnaed ar neu ar ôl 3 Ebrill 2017. 

Fodd bynnag, os oeddech wedi gwneud eich cais sy’n gysylltiedig ag iechyd i Gredyd Cynhwysol cyn y dyddiad hwnnw a: 

 • penderfynwyd bod gennych allu cyfyngedig i weithio, a 
 • dyfarnwyd y swm ychwanegol ar gyfer gallu cyfyngedig i weithio i chi, a 
 • rydych yn parhau i dderbyn y swm ychwanegol hwnnw 

Eich amgylchiadauSwm ychwanegol misol
Os cawsoch eich asesu fel bod gennych Allu Cyfyngedig i Weithio, roeddech yn derbyn budd-dal oherwydd y cyflwr hwnnw cyn 3 Ebrill 2017, ac mae'r cyflwr dal gennych£146.31
 

Swm gallu cyfyngedig i weithio a gweithgaredd sy’n gysylltiedig â gwaith 

Gallwch gael swm ychwanegol os oes gennych gyflwr iechyd neu anabledd sy’n effeithio ar eich gallu i wneud gweithgaredd sy’n gysylltiedig â gwaith. Asesir hyn trwy Asesiad Gallu i Weithio 

Os ydych yn gwneud cais ar y cyd ac mae gan y ddau ohonoch hawl i’r ychwanegiad hwn, bydd eich taliad ond yn cynnwys un swm. 

Efallai byddwch angen disgwyl am 3 mis i’ch swm gallu cyfyngedig i weithio a gweithgaredd sy’n gysylltiedig â gwaith gael ei ychwanegu i’ch taliad Credyd Cynhwysol. Mae yna amgylchiadau lle gellir ei ychwanegu ar unwaith, fel os oedd gennych hawl i Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn syth cyn eich cais Credyd Cynhwysol. 

 Swm gofalwr a’r symiau ychwanegol ar gyfer gallu cyfyngedig i weithio  

Os oes gennych hawl i naill ai’r ychwanegiad gallu cyfyngedig i weithio neu’r ychwanegiad gallu cyfyngedig i weithio a gweithgaredd sy’n gysylltiedig â gwaith, a’r swm gofalwr (gweler uchod am fwy o wybodaeth) ni fyddwch yn derbyn y ddau swm. Yn hytrach byddwch yn derbyn y mwyaf o’r ddau swm hynny. 

Eich amgylchiadauSwm ychwanegol misol
Os ydych wedi cael eich asesu fel bod gennych allu cyfyngedig i weithio a gweithgaredd sy’n gysylltiedig â gwaith£390.06
 

Os oes gennych salwch terfynol, efallai y gallech gael arian ychwanegol gan Gredyd Cynhwysol. Darganfyddwch fwy am sut y gall Credyd Cynhwysol helpu pobl sydd â chyflyrau iechyd ac anableddau 

Costau tai

Os ydych chi a/neu’ch partner yn gyfrifol am dalu rhent (gan gynnwys rhai taliadau gwasanaeth) ar gyfer y cartref rydych chi’n byw ynddo, neu os oes gennych forgais, gall Credyd Cynhwysol roi cymorth tuag at y gost.

Os ydych yn cael help tuag at gostau tai bydd yn cael ei dalu fel rhan o’ch taliad Credyd Cynhwysol. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn talu’ch rhent a’ch costau tai eraill yn llawn i’ch landlord.

Os ydych yn cael trafferth i reoli eich arian, neu os ydych yn byw yn yr Alban, gallwch ofyn i gael eich costau tai wedi’u talu yn syth i’ch landlord. Siaradwch â’ch anogwr gwaith, defnyddiwch eich dyddlyfr neu ffoniwch y llinell gymorth am fwy o wybodaeth.

Darganfyddwch fwy am sut y gall Credyd Cynhwysol helpu gyda chostau tai

Enillion ac incwm arall

Bydd arian arall sy’n dod i mewn i’ch cartref yn cael ei gymryd i ystyriaeth wrth weithio allan eich taliad Credyd Cynhwysol. Mae hyn yn cynnwys eich enillion, unrhyw gyfalaf sydd gennych ac unrhyw ffynonellau incwm eraill (fel gan bensiwn ymddeol).

Enillion

Efallai y byddwch yn dal i allu cael taliadau Credyd Cynhwysol pan fyddwch chi’n dechrau gweithio neu’n cynyddu eich enillion. Bydd eich taliadau Credyd Cynhwysol yn addasu’n awtomatig os bydd eich enillion yn newid, gan olygu y bydd gennych yr hyblygrwydd i gymryd gwaith rhan amser neu byrdymor.

Fel mae eich enillion yn cynyddu bydd swm eich Credyd Cynhwysol yn mynd i lawr, yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Am fwy o wybodaeth gweler Credyd Cynhwysol a gwaith

Os ydych chi’n rhan o gwpl ac yn cael dyfarniad ar y cyd, yna bydd enillion y ddau ohonoch yn cael eu defnyddio i gyfrifo eich taliad Credyd Cynhwysol.

Cyfalaf

Mae cyfalaf yn: 

 • cynilion, fel y rhai sydd mewn banc neu gymdeithas adeiladu
 • buddsoddiadau fel Bondiau neu ISA
 • eiddo y gallech fod yn berchen arno neu’n rhannol berchen arno (heblaw’r tŷ rydych yn byw ynddo)

Pan fyddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd angen i chi ddatgan eich holl gyfalaf. Os yw eich cyfalaf werth mwy na £16,000 ni fydd gennych hawl i wneud cais am Gredyd Cynhwysol. Os ydych mewn cwpl ond yn gorfod gwneud cais fel person sengl, bydd cyfalaf/cynilion eich partner yn dal i gael ei ystyried.

Dyma sut mae faint o gyfalaf sydd gennych yn effeithio ar eich cais am Gredyd Cynhwysol:

Graffeg i ddangos sut mae faint o gyfalaf sydd gennych yn effeithio eich cais Credyd Cynhwysol

 • Mae unrhyw gyfalaf/cynilion sydd gennych o dan £6,000 yn cael eu hanwybyddu.
 • Mae unrhyw gyfalaf/cynilion sydd gennych werth rhwng £6,000 a £16,000 yn cael ei drin fel petai’n rhoi incwm misol i chi o £4.35 ar gyfer pob £250, neu ran o £250, pa un a yw’n gwneud neu beidio. Felly os oes gennych £6,300 mewn cyfrif cynilo, bydd £6,000 ohono yn cael ei anwybyddu a bydd y £300 arall yn cael ei drin fel petai’n rhoi incwm misol i chi o £8.70.
 • Os oes gennych gyfalaf/cynilion werth mwy na £16,000 ni fydd gennych hawl i gael Credyd Cynhwysol. Mae hyn yr un peth os ydych yn hawlydd sengl neu’n gwneud cais fel cwpl.

Arian arall sy’n dod i mewn i’ch cartref

Mae hyn yn golygu unrhyw arian arall rydych efallai yn ei gael, er enghraifft, o bensiwn neu fudd-daliadau eraill.

Pan fyddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, mae angen i chi ddweud wrthym am eich incwm o ffynonellau eraill oherwydd gallai hyn effeithio’r swm o Gredyd Cynhwysol a gewch. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Incwm pensiwn ymddeol
 • Taliadau cynhaliaeth
 • Incwm myfyriwr
 • Unrhyw incwm arall sy’n drethadwy

Gallech fod yn cael budd-daliadau eraill a hefyd cael Credyd Cynhwysol ar yr un pryd. Am bob £1 a gewch ganddynt, bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn cael ei ostwng gan £1. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Lwfans Gofalwr
 • Budd-dal Analluogrwydd
 • Lwfans Mamolaeth
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth dull newydd
 • Lwfans Ceisio Gwaith dull newydd

Wrth weithio allan eich Credyd Cynhwysol, mae yna rai budd-daliadau eraill nad ydynt yn cael eu hystyried. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Budd-dal Plant
 • Lwfans Byw i’r Anabl
 • Taliad Annibyniaeth Personol
 • pensiynau rhyfel

Mae mwy o wybodaeth ar gael yn Credyd Cynhwysol: Beth fyddwch yn ei gael

Y cap ar fudd-daliadau

Mae yna derfyn ar gyfanswm y budd-dal y gall y rhan fwyaf o bobl 16 i 64 oed ei gael. Gelwir hwn y cap ar fudd-daliadau, ac mae ei swm yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Os ydych yn byw y tu allan i Lundain:

Eich amgylchiadauY cap ar fudd-daliadau
Sengl ac nid oes gennych blant, neu nid yw eich plant yn byw gyda chi£1,229.42 yr mis (£14,753 y flwyddyn)
Sengl ac mae eich plant yn byw gyda chi£1,835 yr mis (£22,020 y flwyddyn)
Mewn cwpwl, os oes gennych blant neu beidio£1,835 yr mis (£22,020 y flwyddyn)

Os ydych yn byw yn Llundain:

Eich amgylchiadauY cap ar fudd-daliadau
Sengl ac nid oes gennych blant, neu nid yw eich plant yn byw gyda chi£1,413.92 yr mis (£16,967 y flwyddyn)
Sengl ac mae eich plant yn byw gyda chi£2,110.25 yr mis (£25,323 y flwyddyn)
Mewn cwpwl, os oes gennych blant neu beidio£2,110.25 yr mis (£25,323 y flwyddyn)

Nid yw’r gost o lety â chymorth neu gysgodol yn cael ei gyfrif wrth weithio allan cyfanswm y budd-dal rydych yn ei gael.

Os ydych eisoes yn hawlio budd-daliadau ac yn debygol o gael eich effeithio gan y rheolau cap ar fudd-daliadau byddwch yn gweld hwn ar eich datganiad misol. Os ydych angen help ychwanegol i gwrdd â chostau rhentu tai, dylech gysylltu â’ch cyngor lleol i wneud cais am Daliad Tai Dewisol

Ni fydd y cap ar fudd-daliadau yn berthnasol i rai pobl. Er enghraifft, ni fydd yn berthnasol am 9 mis ble mae cartrefi wedi derbyn enillion sydd o leiaf yn £569 y mis yn mhob un o’r 12 mis blaenorol (£604 am unrhyw fis ar ôl Mawrth 2020). Felly mae’n bwysig eich bod yn llenwi’ch enillion yn y gorffennol yn ystod eich cais Credyd Cynhwysol, fel y gall yr Adran Gwaith a Phensiynau ddweud a yw’r rheol hon yn berthnasol i chi.

Darganfyddwch fwy am y cap ar fudd-daliadau

Didyniadau 

Gallai eich taliad Credyd Cynhwysol gael ei addasu: 

 • i dalu’n ôl unrhyw daliadau cyllidebu ymlaen llaw rydych wedi’u cymryd neu i dalu’n ôl unrhyw ddyled neu ordaliad ar fudd-daliadau eraill 
 • i dalu biliau cyfleustodau yn uniongyrchol i’ch darparwr 
 • ar gyfer taliadau cynnal plant 

Y swm mwyaf o arian y gall eich taliad gael ei addasu yn seiliedig ar y rhesymau hyn yw 25% o’ch lwfans safonol. 

Gallai eich taliad hefyd gael ei leihau os ydych wedi cael sancsiwn. Gall hyn fod hyd at 100% o’ch lwfans safonol os ydych yn hawlio ar eich pen eich hun, neu hyd at 50% o’r lwfans safonol ar gyfer pob aelod o gwpl. 

Os oeddech yn arfer hawlio credydau treth ac wedi cael gordaliad, bydd y ddyled hon yn trosglwyddo drosodd i Gredyd Cynhwysol. Bydd eich taliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu lleihau nes bod y gordaliad wedi cael ei dalu’n ôl. 

Darllenwch fwy am arian  y gellir ei gymryd o daliadau Credyd Cynhwysol. 

 


;