Eisoes wedi gwneud cais

4. Sancsiynau

Newidiadau i apwyntiadau yn y ganolfan gwaith yn ystod yr achos coronafeirws

Nid oes rhaid i bobl sy’n cael budd-daliadau fynychu apwyntiadau canolfan waith am dri mis, gan ddechrau o ddydd Iau 19 Mawrth 2020.

Bydd pobl yn parhau i gael eu budd-daliadau fel arfer, ond mae’r holl ofynion i fynychu’r ganolfan waith yn bersonol wedi’u hatal.

Gall pobl barhau i wneud ceisiadau am fudd-daliadau ar-lein os ydynt yn gymwys.

Ni ddylech fynychu’r ganolfan gwaith oni bai eich bod yn cael eich cyfarwyddo i wneud hynny at bwrpas eithriadol.

Mae canolfannau gwaith yn parhau i fod ar agor, a byddant yn parhau i gefnogi pobl nad ydynt yn gallu defnyddio ffonau ac ar-lein, gan gynnwys pobl ddigartref.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol ac yn meddwl eich bod wedi cael eich effeithio gan coronafirws, cysylltwch â’ch anogwr gwaith cyn gynted â phosibl. Gallwch wneud hyn drwy ddefnyddio eich dyddlyfr ar-lein.

Darllenwch am coronafirws a Chredyd Cynhwysol.

Yn gyfnewid am gael Credyd Cynhwysol, disgwylir i chi wneud pethau fel chwilio am neu baratoi ar gyfer gwaith. Bydd yr hyn a ofynnir gennych yn dibynnu ar eich sefyllfa, a bydd yn cael ei gofnodi yn eich Ymrwymiad Hawlydd.

Os na fyddwch yn gwneud yr hyn rydych wedi’i gytuno yn eich Ymrwymiad Hawlydd heb reswm da, efallai y bydd eich taliadau Credyd Cynhwysol yn cael eu lleihau am gyfnod penodol. Gelwir hyn yn sancsiwn.

Os gofynnwyd i chi fynychu adolygiad chwiliad gwaith ond ni ydych yn mynychu ac nid oes gennych reswm da dros beidio, byddwch yn derbyn sancsiwn hyd nes y byddwch yn trefnu a mynychu adolygiad chwiliad gwaith arall.

Mae yna lefelau gwahanol o sancsiynau ac fe’u penderfynir yn seiliedig ar y rheswm dros y sancsiwn. Os ydych wedi cael sancsiwn blaenorol, gallai hyn olygu y bydd sancsiynau newydd am gyfnod hirach.

Os ydych chi’n hawlio Credyd Cynhwysol fel cwpl a dim ond un ohonoch sydd ddim yn bodloni eu cyfrifoldebau, efallai y byddwch yn derbyn sancsiwn ar eich taliad ar y cyd.

Darllenwch fwy am sancsiynau a dyledion a didyniadau y gellir eu cymryd o daliadau Credyd Cynhwysol.

Apeliadau

Os ydych yn derbyn sancsiwn ac rydych yn credu ei fod yn anghywir, gallwch ofyn iddo gael ei edrych arno eto. Gelwir hyn yn ailystyriaeth orfodol.

Os na fydd y penderfyniad yn cael ei newid, gallwch apelio i dribiwnlys annibynol. Gallwch gael help gyda hyn gan Cyngor ar Bopeth.

Help os yw eich taliad yn cael ei atal neu ei leihau

Gallwch ofyn am daliad caledi os ydych wedi derbyn sancsiwn ac ni allwch dalu am anghenion sylfaenol megis rhent, gwresogi neu fwyd.

Bydd angen i chi dalu’n ôl eich taliad caledi ychydig ar y tro o’ch taliadau Credyd Cynhwysol yn y dyfodol, felly byddant yn is nes eich bod yn ei dalu yn ôl.

I wneud cais am daliad caledi bydd angen i chi:

  • bod yn 18 oed neu drosodd
  • dangos eich bod wedi ceisio dod o hyd i’r arian o rywle arall, a
  • dangos eich bod chi wedi ceisio ond gwario arian ar hanfodion

I ofyn am daliad caledi, ffoniwch llinell gymorth Credyd Cynhwysol.

Top