Eisoes wedi gwneud cais

5. Help gyda chostau brys

Taliadau Cyllidebu Ymlaen Llaw

Gallwch gael beth sy’n cael ei alw’n Daliad Cyllidebu Ymlaen Llaw i helpu i dalu am gostau cartref brys fel prynu popty newydd neu i gael help i gael swydd neu aros yn y gwaith. Mae Taliad Cyllidebu Ymlaen Llaw yn fenthyciad, a bydd angen i chi ei dalu’n ôl trwy’ch taliadau Credyd Cynhwysol rheolaidd –  bydd eich taliadau’n is hyd nes y byddwch wedi’i dalu’n ôl. Dywedir wrthych faint fydd eich taliad yn mynd i lawr.

Bydd yn rhaid i chi gytuno ar ffordd arall i ad-dalu eich Taliad Cyllidebu Ymlaen Llaw os byddwch yn stopio cael Credyd Cynhwysol.

Beth fyddwch yn ei gael

Y swm lleiaf y gallwch ei fenthyg yw £100. Y mwyaf y gallwch ei gael yw:

  • £348 os ydych yn sengl
  • £464 os ydych yn rhan o gwpl
  • £812 os oes gennych blant

Mae faint y gallwch ei gael yn dibynnu ar:

  • os gallwch dalu’r benthyciad yn ôl
  • os oes gennych unrhyw gynilion dros £1,000. Bydd eich £1,000 cyntaf o gynilion yn cael eu hanwybyddu ond bydd swm y benthyciad a gynigir i chi yn cael ei leihau gan £1 am bob £1 sydd gennych dros y £1,000 cyntaf hwnnw.

Sut mae Taliadau Cyllidebu Ymlaen Llaw yn cael eu ad-dalu

Gwneir didyniadau o’ch taliad Credyd Cynhwysol misol sengl. Gwneir y didyniad cyntaf ar y diwrnod y cewch eich taliad cyntaf.

Bydd yn rhaid i chi ad-dalu’r taliad ymlaen llaw o fewn 12 mis.

Cymhwyster

I gael Taliad Cyllidebu Ymlaen Llaw, mae’n rhaid eich bod wedi:

  • bod yn cael Credyd Cynhwysol, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth, Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith neu Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth am 6 mis neu fwy, oni bai bod angen yr arian arnoch i’ch helpu i ddechrau swydd newydd neu i gadw swydd bresennol
  • ennill llai na £2,600 (£3,600 ar y cyd ar gyfer cyplau) yn y 6 mis diwethaf
  • talu’n ôl unrhyw Daliadau Cyllidebu Ymlaen Llaw blaenorol
Top