Eisoes wedi gwneud cais

2. Defnyddio eich cyfrif ar-lein

Eich cyfrif ar-lein

Defnyddiwch eich cyfrif ar-lein Credyd Cynhwysol i:

  • cadw cofnod o’r pethau rydych chi wedi’u gwneud i baratoi am neu i chwilio am waith
  • anfon negeseuon at eich anogwr gwaith a darllen negeseuon y maent yn eu hanfon atoch
  • dweud am newid mewn amgylchiadau
  • cofnodi costau gofal plant
  • rhoi manylion am eich nodyn ffitrwydd os oes gennych gyflwr iechyd
  • gweld faint yw eich taliadau Credyd Cynhwysol
  • edrych ar yr hyn rydych wedi cytuno i’w wneud yn eich Ymrwymiad Hawlydd

Mewngofnodi i’ch cyfrif Credyd Cynhwysol

Cofnod o’ch gweithgareddau

Mae’r pethau y mae angen i chi eu gwneud tra rydych ar Gredyd Cynhwysol wedi’u nodi mewn rhestr ‘to-do’ ar eich cyfrif ar-lein. Gall hyn fod yn bethau y mae angen i chi eu gwneud i gwblhau’ch cais neu bethau rydych wedi cytuno i’w gwneud fel rhan o’ch Ymrwymiad Hawlydd.

Pan fyddwch yn cwblhau un o’r tasgau hyn, bydd yn symud o’ch rhestr ‘to-do’ i’ch ‘dyddlyfr’. Eich dyddlyfr yw eich cofnod o bopeth rydych wedi’i wneud wrth hawlio Credyd Cynhwysol.

Os oes gofyn i chi chwilio am waith, byddwch yn sefydlu cyfrif ar wefan o’r enw Dod o hyd i swydd. Gallwch ddefnyddio’r wefan i chwilio am waith a chadw cofnod o rai o’r pethau rydych wedi’u gwneud i ddod o hyd i swydd. Gallwch hefyd ddod o hyd i awgrymiadau a chyngor ar swyddi, CVs a chyfweliadau ar Camau Dyddiol i Waith.

Sgyrsiau ar-lein

Gallwch hefyd ddefnyddio’r dyddlyfr i anfon negeseuon at eich anogwr gwaith, a gallant ei ddefnyddio i ateb neu anfon eu negeseuon eu hunain atoch chi. Bydd y sgyrsiau ar-lein hyn yn cael eu cadw yma fel y gallwch chi a’ch anogwr gwaith edrych yn ôl i weld beth rydych wedi’i gytuno.

Dylech ddefnyddio’r dyddlyfr i ddweud wrth eich anogwr gwaith am bethau fel ceisiadau am swyddi, cyfweliadau swyddi ac unrhyw hyfforddiant a wnaethoch. Gallwch hefyd ei ddefnyddio i ofyn cwestiynau iddynt. Os oes gan eich anogwr gwaith rywbeth y maent am ei rannu gyda chi – fel CV rydych wedi bod yn gweithio arno gyda’ch gilydd – bydd hyn hefyd yn cael ei gadw yma.

Taliadau

Bydd eich cyfrif ar-lein yn dangos eich taliadau Credyd Cynhwysol. Mae’n manylu eich taliad fel eich bod yn cael gwybod pam eich bod yn cael y swm hwnnw – er enghraifft, os ydych chi’n cael taliadau i helpu gyda chostau tai neu ofal plant, neu os yw arian wedi’i dynnu i ffwrdd i ad-dalu taliad ymlaen llaw.

Bydd eich taliad yn cael ei ddangos ychydig ddyddiau cyn mae’r arian ar gael yn eich cyfrif dewisol.

Top