Newydd i Gredyd Cynhwysol

8. Eich helpu i mewn i waith

Os ydych yn gallu gweithio, mae chwilio am waith yn debygol o fod yn un o’ch dyletswyddau allweddol fel rhan o’ch cais Credyd Cynhwysol. Mae yna amrywiaeth o gefnogaeth ar gael i’ch helpu gyda’ch chwiliad gwaith ac i ddychwelyd yn ôl i waith.

Cefnogaeth anogwr gwaith

Os ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol ac yn gallu gweithio, byddwch yn cael eich darparu ag anogwr gwaith. Maent yno i helpu gyda’ch chwiliad gwaith, ac maent yn gallu rhoi cymorth personol yn ddibynnol ar eich anghenion. Gall hyn gynnwys:

 • eich helpu i adnabod eich sgiliau trosglwyddadwy a sut y gall y rhain eich helpu mewn swyddi neu ddiwydiannau efallai nad ydych erioed wedi meddwl amdanynt o’r blaen
 • defnyddio eu gwybodaeth arbenigol leol i helpu gyda’ch chwiliad gwaith ac i ddod o hyd i gyfleoedd addas ar eich cyfer
 • eich helpu i greu, gwella ac addasu eich CV
 • eich cefnogi gyda cheisiadau swyddi a darparu cyngor i gynyddu eich cyfle i lwyddo
 • eich helpu i baratoi ac ymarfer am gyfweliadau

Mae’n rhwydd gysylltu â’ch anogwr gwaith drwy eich cyfrif ar-lein Credyd Cynhwysol

Dod o hyd i swydd

Mae JobHelp yn wasanaeth ar-lein penodedig at gefnogi chwiliad gwaith. Mae’n cynnwys llawer o offer defnyddiol i’ch helpu i ddechrau gyda’ch chwiliad gwaith gan gynnwys:

 • syniadau chwiliad gwaith, er enghraifft ble i chwilio am gyfleoedd newydd a sut y gallech ddefnyddio’r sgiliau sydd eisoes gennych
 • arweiniad ac awgrymiadau i gwblhau ceisiadau swyddi
 • gwybodaeth am ddiwydiannau a mathau o swyddi sydd yn fwy tebygol o recriwtio ar hyn o bryd
 • cyngor a chefnogaeth wrth ysgrifennu CV, cwblhau ceisiadau a pharatoi am gyfweliadau

Mae ­­­Dod o hyd i swydd yn darparu rhestr o swyddi llawn amser a rhan amser yng Nghymru, Lloegr, a’r Alban. Gallwch chwilio yn seiliedig ar leoliad, diwydiant a’r math o swydd.

Cynllun Cymorth Dod o Hyd i Swydd

Os ydych wedi bod allan o waith ac yn hawlio budd-daliadau yn lle incwm am lai na 13 wythnos, efallai y gallech wneud cais i Gynllun Cymorth Dod o Hyd i Swydd (JFS) y llywodraeth. Mae’r cynllun JFS yn cynnig cefnogaeth ar-lein un i un wedi’i theilwra i’ch helpu chi i ddychwelyd i’r gwaith, drwy’ch helpu i ddatblygu’r wybodaeth, sgiliau a’r hyder i ddod o hyd i gyflogaeth newydd a’i sicrhau.

Mae’r cynllun yn cynnig o leiaf 4 awr o gefnogaeth ar-lein un i un i chi sy’n canolbwyntio ar yr hyn a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i waith, ac o leiaf un sesiwn grŵp ar-lein. Byddwch yn derbyn cyngor a chefnogaeth ymarferol i helpu gyda’ch chwiliad gwaith. Gall hyn gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:

 • helpu i nodi’ch sgiliau trosglwyddadwy
 • cyngor am ddiwydiannau twf a swyddi
 • paru i swyddi gwag addas a chyngor/dolenni i gyflogwyr addas
 • ffug gyfweliad gydag adborth ac arweiniad

Byddwch hefyd yn derbyn help i greu CV cyfredol a chynllun gweithredu JFS sydd wedi ei bersonoli.

Bydd eich anogwr gwaith yn gallu cynghori os yw JFS yn iawn i chi ac os ydych chi’n gymwys. Os oes gennych ddiddordeb yn JFS, cysylltwch â’ch anogwr gwaith gan ddefnyddio’ch cyfrif ar-lein

Cymorth a Dargedir at Gael Swydd (JETS)

Mae JETS yn rhaglen sydd wedi ei gynllunio i bobl sydd wedi bod allan o waith ac yn hawlio Credyd Cynhwysol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth dull newydd am o leiaf 13 wythnos.

Os fyddwch yn cymryd rhan yn y rhaglen JETS, byddwch yn derbyn cefnogaeth ychwanegol sydd wedi ei gynllunio i’ch helpu i ddychwelyd i waith cyn gynted â phosib. Bydd hyn yn cynnwys cyngor ac arweiniad gan arbenigwyr cyflogaeth gan gynnwys hyfforddiant cyfweliadau, cymorth i adnabod diwydiannau twf a help gyda’ch CV. Bydd y gefnogaeth ar gael drwy JETS wedi ei theilwra, yn ddibynnol ar yr hyn a fydd yn fwy gwerthfawr i chi.

Darganfyddwch fwy o wybodaeth am JETS, a chysylltwch â’ch anogwr gwaith drwy eich cyfrif ar-lein os ydych yn meddwl y gall JETS fod yn addas ar eich cyfer.

Dechrau gwaith

Os rydych wedi cael cynnig swydd neu wedi dechrau gwaith, gall cefnogaeth ychwanegol fod ar gael i helpu chi aros mewn gwaith a gwneud y mwyaf o’r cyfle.

Credyd Cynhwysol: Cefnogaeth ariannol parhaus

Mae Credyd Cynhwysol yn addasu i’ch enillion ac yn gallu parhau i roi incwm ar ben eich cyflog pan rydych mewn gwaith.

Os rydych yn cymryd gwaith rhan amser neu gwaith enillion isel, gall eich taliadau Credyd Cynhwysol leihau ond fe allwch dal dderbyn rywfaint o Credyd Cynhwysol fel incwm ar ben eich enillion.

Mae hyn yn helpu i sicrhau fod cymryd gwaith yn fuddiol yn ariannol, ac yn gallu ei wneud yn hawsach i gychwyn mewn gwaith neu ddiwydiant newydd.

Darganfyddwch fwy am sut all waith effeithio eich Credyd Cynhwysol

Credyd Cynhwysol: Lwfans Gwaith

Mae’n bosib y gallwch gadw mwy o’ch Credyd Cynhwysol os rydych mewn gwaith a gyda chyfrifoldeb am blant, neu os rydych gyda chyflwr iechyd neu anabledd sydd yn effeithio ar eich gallu i weithio.

Fe elwir hyn yn Lwfans Gwaith, sydd yn golygu y gallwch ennill mwy o arian cyn y gwneith eich Credyd Cynhwysol gychwyn lleihau.

Bydd maint eich Lwfans Gwaith yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Darganfyddwch fwy am Lwfans Gwaith

Credyd Cynhwysol: Gofal Plant

Os rydych mewn gwaith neu wedi derbyn cynnig o waith, mae’n bosib y gallwch hawlio hyd at at 85% o’ch costau gofal plant i roi cymorth i chi aros mewn gwaith a cymryd gofal o’ch teulu.

Nid yw yn gwneud gwahaniaeth faint o oriau rydych yn gweithio cyn belled eich bod mewn cyflogaeth, a gallwch hawlio hyd at £646.35 bob mis os oes gennych 1 plentyn, neu £1,108.04 bob mis os rydych gyda 2 o blant neu fwy.

Darganfyddwch fwy am sut gall Credyd Cynhwysol helpu chi i aros mewn gwaith drwy helpu i dalu am eich gofal plant

Cefnogaeth ariannol am weithio gyda cyflwr iechyd neu anabledd

Mae Mynediad at Waith yn gynllun gan y llywodraeth sydd yn gallu talu am gefnogaeth ychwanegol i helpu chi ddechrau neu aros mewn gwaith os rydych gyda chyflwr iechyd neu anabledd. Bydd y gefnogaeth a gynigir i chi yn ddibynnol ar eich anghenion, a allai gynnwys grant i dalu costau ychwanegol o gefnogaeth ymarferol yn y gweithle. Fe all hyn dalu am gefnogaeth ychwanegol uwchben unrhyw addasiad rhesymol rydych wedi ei gytuno arno gyda eich cyflogwr.

Mae’r gefnogaeth ar gael os rydych gyda chyflwr iechyd corfforol neu feddyliol, neu anabledd sydd yn effeithio arnoch yn y gwaith. Nid oes angen ad-dalu grant Mynediad at Waith, a gall dalu am ystod o wahanol gefnogaeth mae’n bosib rydych angen, gan gynnwys:

 • gweithwyr cefnogol yn cynnwys dehonglwyr
 • offer arbenigol i wneud gwaith yn hawsach
 • cymorth gyda costau ychwanegol teithio i a nol o’r gwaith
 • cefnogaeth iechyd meddwl

Os yw eich cyflwr iechyd yn ei wneud yn ofynnol eich bod yn gweithio o gartref ar adegau, gall Mynediad at Waith dalu am addasiadau angenrheidiol yn eich cartref fel cymorth i chi gyflawni eich swydd.

Gallwch weld y meini prawf llawn a ceisio am Mynediad at Waith


;