Gwneud cais

3. Eich apwyntiad Canolfan Gwaith

Unwaith y byddwch wedi gwneud eich cais, bydd angen i chi wneud apwyntiad ar gyfer eich cyfweliad cais newydd yn y Ganolfan Gwaith. Os yw eich amgylchiadau yn golygu nad oes angen i chi ddod i’r ganolfan gwaith, defnyddir eich cyfrif ar-lein i egluro beth fydd angen i chi ei wneud yn lle hynny.

Sut i wneud apwyntiad

I drefnu apwyntiad yn y Ganolfan Gwaith, bydd angen i chi ffonio canolfan gwasanaeth Credyd Cynhwysol. Cewch y rhif i’w ffonio pan fyddwch wedi gwneud eich cais.

Gofynnir i chi am eich rhif Yswiriant Gwladol pan fyddwch chi’n ffonio.

Mae angen i chi drefnu apwyntiad o fewn 7 diwrnod i gwblhau’ch cais ar-lein. Os ydych chi’n aros am fwy na hyn, efallai y bydd yn rhaid i chi wneud eich cais eto.

Bydd y sawl rydych chi’n siarad â hwy yn y ganolfan gwasanaeth Credyd Cynhwysol yn trefnu apwyntiad i chi yn eich Canolfan Gwaith lleol. Byddant yn dweud wrthych pa wybodaeth mae angen i chi fynd gyda chi i’r apwyntiad hwnnw.

Bydd manylion eich apwyntiad hefyd yn cael ei ddangos yn eich cyfrif Credyd Cynhwysol ar-lein.

Ni fyddwch yn derbyn llythyr yn cadarnhau eich apwyntiad.

Beth i’w ddisgwyl yn eich apwyntiad

Bydd eich apwyntiad mewn 2 ran:

 • gwiriad o bwy ydych chi
 • sgwrs gyda’ch anogwr gwaith

Os ydych yn gwneud cais fel cwpl, bydd angen i’r ddau ohonoch fynychu’r apwyntiad.

Gwiriadau adnabod

Bydd angen i chi ddod â rhai dogfennau i’ch apwyntiad i brofi mai chi yw pwy rydych wedi dweud pwy ydych chi yn eich cais am Gredyd Cynhwysol. Bydd angen i chi wneud hyn hyd yn oed os gwnaethoch ddilysupwy ydych chi ar-lein.

Mae’r dogfennau y gallwch eu defnyddio yn cynnwys:

 • Pasbort y DU
 • Pasbort yr AEE
 • Trwydded yrru gyda llun y DU
 • Cerdyn adnabod cenedlaethol
 • Trwydded neu gerdyn preswylio
 • Dogfen statws mewnfudo
 • Tystysgrif cofrestru neu naturoli

Bydd yr hyn y mae angen i chi ddod gyda chi yn cael ei egluro wrthych pan fyddwch yn gwneud eich cais ar-lein.

Bydd angen i chi hefyd ddod â dogfennau eraill sy’n profi pethau a gynhwyswyd gennych yn eich cais am Gredyd Cynhwysol, fel:

 • eich cytundeb tenantiaeth neu ddatganiad rhent cyfredol
 • slipiau cyflog
 • mantolen banc
 • tystiolaeth o gynilion

Cyfarfod eich anogwr gwaith

Pan fyddwch yn anfon eich ffurflen gais fe ddywedir wrthych a fydd disgwyl i chi chwilio am neu baratoi ar gyfer gwaith. Os byddwch, cewch anogwr gwaith a fydd yn eich cynorthwyo a’ch helpu i ddod o hyd i swydd.

Pwrpas yr apwyntiad hwn yw:

 • eich helpu chi i ddeall sut mae Credyd Cynhwysol yn gweithio a beth fydd yn digwydd nesaf
 • gweithio gyda chi i gytuno ar gynllun i wella’ch sefyllfa waith – pethau fel paratoi at waith neu ddod o hyd i swydd
 • llofnodi eich Ymrwymiad Hawlydd – mae hyn yn nodi’r hyn rydych wedi cytuno i’w wneud yn gyfnewid am gael Credyd Cynhwysol
 • darganfod a oes angen unrhyw gymorth arnoch gyda chyllidebu neu daliad ymlaen llaw i’ch helpu hyd at eich dyddiad talu misol cyntaf

Os ydych yn teimlo bod angen cymorth ychwanegol arnoch ar gyfer yr apwyntiad hwn, gallwch ddod â ffrind neu berthynas gyda chi. Os gallwch, cysylltwch â’r Ganolfan Gwaith ymlaen llaw i roi gwybod iddynt, ac i egluro pam yr hoffech gael y cymorth hwnnw.

Os ydych chi’n gwneud cais fel cwpl, bydd gennych drafodaethau ar wahân gyda’ch anogwr gwaith.

Byddwch yn trafod eich apwyntiad nesaf a pha mor aml y bydd angen i chi fynychu eich Canolfan Gwaith lleol i gwrdd â’ch anogwr gwaith. Bydd eich apwyntiadau yn cael eu dangos yn eich cyfrif ar-lein.

Top