Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Hunangyflogaeth

Gallai cymorth ariannol fod ar gael os ydych yn hunangyflogedig a bod yr achos o goronafeirws wedi effeithio ar eich busnes.

Os na all eich busnes weithredu mwyach, neu os yw eich enillion wedi gostwng, efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol. Os ydych yn cael credydau treth gan CThEM ar hyn o bryd, dylech fod yn ymwybodol bydd eich dyfarniad o gredydau treth yn dod i ben yn syth os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, hyd yn oed os nad ydych yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol. Darganfyddwch fwy am gredydau treth a gwneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Ac os ydych yn hunangyflogedig neu’n aelod o bartneriaeth ac wedi cael eich effeithio’n andwyol gan goronafeirws, efallai y gallwch hefyd ddefnyddio’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) i wneud cais am grant.

Gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol tra rydych yn disgwyl am grant SEISS. Pan fyddwch yn derbyn y grant gallai effeithio’r swm o Gredyd Cynhwysol a gewch, ond ni fydd yn effeithio ceisiadau am gyfnodau cynharach.

Credyd Cynhwysol

1. Gwirio eich hawl

Os yw’ch incwm o’ch busnes wedi gostwng, neu os na allwch gadw’ch busnes i fynd mwyach, efallai y byddwch yn gymwys i gael help gan Gredyd Cynhwysol.

Mae p’un a allwch gael Credyd Cynhwysol yn dibynnu ar eich amgylchiadau, gan gynnwys unrhyw gynilion sydd gennych. Ni fydd eich asedau busnes yn cael eu hystyried wrth weithio allan a ydych yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol, nac wrth gyfrifo faint o Gredyd Cynhwysol y byddwch yn ei gael.

Mae meini prawf cymhwysedd eraill yn berthnasol. Darllenwch fwy am hawl i Gredyd Cynhwysol

2. Gwneud cais

Dylech wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein. Os ydych yn cael credydau treth gan Gyllid a Thollau EM ar hyn o bryd, dylech fod yn ymwybodol os byddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd eich dyfarniad credyd treth yn dod i ben yn syth.

3. Derbyn cymorth ariannol

Os ydych yn gymwys, bydd y swm a dderbyniwch yn dibynnu ar eich amgylchiadau, a bydd yn ystyried enillion o’ch busnes eich hun neu os ydych yn gweithio fel gweithiwr cyflogedig. Os ydych yn hunangyflogedig, mae’n bwysig rhoi gwybod am unrhyw incwm rydych wedi’i dderbyn bob mis, gan gynnwys grant SEISS. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod os nad ydych wedi cael unrhyw incwm yn y mis hwnnw.

Fel rheol byddwch yn cael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf tua 5 wythnos ar ôl i chi wneud eich cais. Os ydych angen cymorth ariannol yn ystod y cyfnod hwnnw, gallwch ofyn am daliad ymlaen llaw ad-daladwy. Gall hyn fod hyd at werth eich taliad Credyd Cynhwysol misol arferol, a gallwch gael hwn heb fynd i ganolfan waith yn gorfforol.

Os ydych yn cael grant SEISS neu daliad mawr arall, gallai hyn effeithio eich taliad Credyd Cynhwysol nesaf a gallai effeithio taliadau Credyd Cynhwysol ar ôl hynny. Darllenwch fwy am enillion dros ben

Am fwy o wybodaeth am unrhyw agwedd o Gredyd Cynhwysol gweler y wefan Deall Credyd Cynhwysol, sy’n cynnwys gwybodaeth am Gredyd Cynhwysol a hunangyflogaeth

 

Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS)

1. Gwiriwch eich hawl

Os ydych yn hunangyflogedig neu’n aelod o bartneriaeth ac mae eich busnes wedi cael ei effeithio’n andwyol gan goronafeirws ar neu ar ôl 14 Gorffennaf 2020, efallai y gallwch hefyd ddefnyddio SEISS i wneud cais am grant.

I wneud cais am SEISS bydd angen i chi fod wedi bod yn masnachu yn 2018/19 a 2019/20, ac yn bwriadu parhau i fasnachu yn 2020/21. Mae meini prawf cymhwysedd SEISS yn berthnasol. Defnyddiwch wasanaeth ar-lein SEISS i weld os ydych yn gymwys.

2. Gwneud cais

Mae CThEM nawr wedi nodi a chysylltu â phawb maent yn credu i fod â hawl am SEISS, ac wedi cadarnhau y dyddiad o pryd y gallant wneud cais.

Osydych yn credu eich bod yn gymwys, ond nid ydych wedi cael dyddiad gan CThEM, gallwch ddefnyddio gwasanaeth ar-lein SEISS i wirio. Os ydych yn gymwys byddant yn rhoi dyddiad i chi wneud eich cais.

Dechreuwch eich cais drwy ddefnyddio gwasanaeth ar-lein SEISS. Mae’n rhaid i chi wneud eich cais am y grant SEISS ar neu cyn 19 Hydref 2020.

3. Derbyn cymorth ariannol

Bydd y cynllun hwn yn caniatáu i chi hawlio grant trethadwy o 70% o’ch elw masnachu misol ar gyfartaledd, wedi’i gapio ar £6,570 yn gyfan gwbl. Telir grantiau SEISS mewn rhandaliad sengl dros 3 mis.

Unwaith y byddwch yn cyflwyno’ch cais, dywedir wrthych yn syth a yw’ch grant wedi’i gymeradwyo. Bydd CThEM yn talu’r grant i’ch cyfrif banc o fewn 6 diwrnod gwaith..

Os derbyniwch y grant gallwch barhau i weithio, cychwyn masnach newydd neu ymgymryd â chyflogaeth arall gan gynnwys gwaith gwirfoddol, neu ddyletswyddau fel milwr wrth gefn yn y lluoedd arfog. Os ydych yn hawlio Credyd Cynhwysol bydd angen i chi roi gwybod am unrhyw incwm (gan gynnwys grantiau SEISS) drwy ddefnyddio’ch cyfrif Credyd Cynhwysol.

Darllenwch fwy am y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth

Gwyliwch fideos am y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth

Darganfyddwch fwy am help arall allwch chi ei gael

 

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn hawlio Credyd Cynhwysol

Bydd y swm o Gredyd Cynhwysol a dderbyniwch yn dibynnu ar eich amgylchiadau, a bydd yn ystyried eich enillion, os ydynt o’ch busnes eich hun, o grant SEISS neu os ydych yn gweithio fel gweithiwr cyflogedig.

Os ydych yn cael credydau treth gan CThEM ar hyn o bryd, dylech fod yn ymwybodol os byddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd eich dyfarniad credyd treth yn dod i ben yn syth, hyd yn oed os nad ydych yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol. Os daw eich dyfarniad credyd treth i ben, ni ellir ei ailagor ac ni fydd yn bosibl gwneud cais newydd am gredydau treth yn y dyfodol. Darganfyddwch fwy am gredydau treth a gwneud cais am Gredyd Cynhwysol

Os ydych hefyd yn hawlio SEISS, bydd hyn yn cael ei drin fel enillion ac felly gallai effeithio ar eich taliad Credyd Cynhwysol. Os gallwch ddechrau gweithio eto, naill ai’n llawn amser neu ar oriau cyfyngedig, efallai y byddwch yn dal yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol hyd yn oed os nad ydych yn gymwys i gael SEISS mwyach. Bydd hyn yn dibynnu ar eich enillion. Darganfyddwch fwy am sut mae enillion yn effeithio taliadau Credyd Cynhwysol

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn hawlio Credyd Cynhwysol, mae’n bwysig eich bod yn rhoi gwybod i’r Adran Gwaith a Phensiynau am eich incwm, fel y gellir prosesu’ch taliad Credyd Cynhwysol. Mae hyn yn cynnwys rhoi gwybod os nad ydych wedi cael unrhyw incwm o gwbl. Fe’ch anogir i roi gwybod am eich incwm a’ch treuliau yn eich cyfrif ar-lein fel rydych yn agosau ar dyddiad eich taliad.

Llawr Isafswm Incwm

Mae’r Llawr Isafswm Incwm yn rhagdybio incwm ar lefel yr isafswm cyflog cenedlaethol ar y nifer o oriau y byddai disgwyl i chi weithio yn seiliedig ar eich amgylchiadau. Yna cymerir y lefel incwm dybiedig hon i ystyriaeth pan gyfrifir eich taliad Credyd Cynhwysol misol.

Er mwyn cefnogi hawlwyr hunangyflogedig yn ystod yr achos o goronafeirws, mae’r Llawr Isafswm Incwm wedi cael ei atal dros dro. Mae hyn yn golygu, yn ystod yr achos, y bydd hawlwyr hunangyflogedig sydd â Llawr Isafswm Incwm yn cael eu taliadau Credyd Cynhwysol wedi’u gweithio allan yn seiliedig ar eu gwir enillion y rhoddwyd gwybod amdanynt, ac nid eu Llawr Isafswm Incwm.

Mae’r newid dros dro hwn wedi’i gyflwyno i helpu pobl hunangyflogedig gydag effaith uniongyrchol coronafeirws, ac mae’n berthnasol i bob hawlydd Credyd Cynhwysol.

Asedau busnes

Dylech nodi os ydych yn huangyflogedig â thâl ni fydd dim o’ch asedau busnes yn cael eu hystyried wrth weithio allan a ydych yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol, na faint o Gredyd Cynhwysol rydych yn ei gael. Mae asedau busnes yn cynnwys pethau fel peiriannau, adeiladau ac arian parod a ddelir yn eich cyfrif busnes.

Os nad ydych yn dod a’ch busnes i ben, ni fydd angen i chi werthu eich asedau busnes er mwyn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol.

 

Gweler gwestiynnau cyffredin ar hunangyflogaeth.