Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Cwestiynau cyffredin

Ewch yn syth i gwestiynau ac atebion ar:

Tâl Salwch Statudol

Ni allaf fforddio aros gartref, ond rwyf fi neu mae rhywun yn fy nghartref wedi’u heintio. Pa help alla i ei gael?

Efallai bydd gan y rhai sy’n hunan-ynysu oherwydd eu bod hwy (neu rywun yn eu cartref) yn dangos symptomau o goronafeirws ac o ganlyniad yn methu gweithio, hawl i Dâl Salwch Statudol (SSP). Bydd meini prawf cymhwyster eraill yn berthnasol.

Efallai y bydd pobl sydd ddim yn gymwys i gael tâl salwch yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol a/neu wneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Dull Newydd

I’r rhai sydd ar incwm isel ac sydd eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol: fe’i cynlluniwyd i addasu yn dibynnu ar enillion neu incwm arall pobl. Os yw hawlwyr yn hunan-ynysu ac yn gwneud llai o oriau, dylent roi gwybod i ni yn y ffordd arferol trwy eu cyfrif ar-lein

Mae’n rhaid i mi hunan-ynysu oherwydd dywedwyd wrthyf fy mod wedi bod mewn cyswllt gyda rhywun sydd â choronafeirws. Pa help allai ei gael?

Mae Tâl Salwch Statudol nawr ar gael i’r rhai sydd angen hunan-ynysu oherwydd eu bod wedi cael eu hysbysu eu bod wedi bod mewn cyswllt gyda rhywun sydd â choronafeirws ac o ganlyniad maent yn methu gweithio. Mae amodau cymhwyster eraill yn berthnasol.

A yw hyn yn berthnasol i bob gweithiwr mewn cartref sy’n hunan-ynysu, hyd yn oed os nad ydynt yn sâl?

Ydy. Os ydych yn hunan-ynysu oherwydd bod rhywun yn eich cartref yn dangos symptomau o goronafeirws, ac rydych o ganlyniad yn methu gweithio, efallai eich bod yn gymwys am Dâl Salwch Statudol. Bydd meini prawf cymhwyster eraill yn berthnasol.

Mae’r llywodraeth yn awgrymu defnyddio Credyd Cynhwysol os nad wyf yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol ond nid yw hynny’n darparu arian i mi yn ddigon cyflym. Sut fydd hyn yn gweithio’n ymarferol?

Bydd y sawl a effeithir gan goronafeirws yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol a gallent gael taliad ymlaen llaw o hyd at fis heb fynychu canolfan gwaith.

Oes angen i mi fod wedi bod yn sâl am ychydig o ddyddiau cyn y gallaf gael Tâl Salwch Statudol?

Na. Os na allwch weithio oherwydd coronafeirws ac rydych yn gymwys am Dâl Salwch Statudol byddwch yn ei gael o’r diwrnod cyntaf, yn hytrach nag o bedwerydd diwrnod eich salwch. Mae hyn yn berthnasol yn ôl-weithredol o 13 Mawrth 2020.

Mae’r llywodraeth wedi ein cynghori i beidio â defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ac i weithio o gartref lle bo hynny’n bosibl – ni allaf weithio o gartref ac rwy’n gorfod defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. A oes gen i hawl i Dâl Salwch Statudol neu fudd-daliadau?

Mae’r llywodraeth yn gofyn i bobl ddilyn y canllawiau lle bo hynny’n bosibl, gan gynnwys ond gwneud teithiau hanfodol.

Efallai y cewch eich nodi i fod yn weithiwr allweddol, ac os na, efallai y bydd eich cyflogwr yn cynnig arweiniad ar aros adref.

Os na allwch weithio gallwch wirio a ydych yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol, Credyd Cynhwysol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

A allaf gael Tâl Salwch Statudol a budd-daliadau eraill ar yr un pryd?

Efallai y gallwch gael Credyd Cynhwysol a Thâl Salwch Statudol ar yr un pryd. Os ydych yn cael Tâl Salwch Statudol efallai y byddai’n syniad da gwneud cais am Gredyd Cynhwysol hefyd, yn enwedig os ydych yn talu rhent neu os oes gennych blant i’w cynnal. Os cewch y ddau, bydd eich Tâl Salwch Statudol yn cael ei ystyried wrth gyfrifo’ch taliad Credyd Cynhwysol.

Ni allwch gael Lwfans Cyflogaeth a Chymorth ar yr un pryd â Thâl Salwch Statudol.

Beth sydd angen i mi ddweud wrth fy nghyflogwr os wyf i neu rywun yn fy nghartref wedi’u heintio?

Siaradwch â’ch cyflogwr am bwysigrwydd aros gartref i leihau’r risg o ledaenu haint yn y gwaith. Os ydych yn iach, efallai y gallwch weithio o gartref.

Anogir cyflogwyr i fod yn amyneddgar ble mae unigolion yn methu gweithio ac angen aros gartref o ganlyniad i ddilyn cyngor y llywodraeth ar goronafeirws.

Efallai bydd gan y rhai sy’n hunan-ynysu oherwydd eu bod hwy (neu rywun yn eu cartref) yn dangos symptomau o goronafeirws ac o ganlyniad yn methu gweithio, hawl i Dâl Salwch Statudol. Bydd meini prawf cymhwyster eraill yn berthnasol.

Efallai bydd y rhai sydd heb hawl i dâl salwch, yn cynnwys y rhai sy’n hunangyflogedig, yn gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol a/neu wneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Yn ystod achos, mae’n bwysig lleihau’r risg y bydd yr haint yn lledaenu ymhellach.

Bydd diwallu anghenion y rhai sy’n ddibynnol arnoch am ofal yn gofyn am ddealltwriaeth a chefnogaeth gan gyflogwyr, aelodau o’r teulu a ffrindiau.

Mae gen i gontract dim oriau a/neu rwy’n gweithio yn yr economi gig. A allaf wneud cais am Dâl Salwch Statudol?

Os ydych chi’n weithiwr gig a/neu ar gontract dim oriau, efallai y bydd gennych hawl i dâl salwch. Gwiriwch eich cymhwyster am Dâl Salwch Statudol.

Yn ôl i’r brig

Apwyntiadau canolfan gwaith

Os ydych eisoes yn cael budd-daliadau

A fydd angen i mi fynd i’r ganolfan gwaith am unrhyw apwyntiadau?

Os bydd angen i ni wneud apwyntiad gyda chi, bydd hyn ar y ffôn. Byddwn yn gadael neges yn eich dyddlyfr cyn i ni eich ffonio. Nid oes angen i chi ddod i mewn i’r ganolfan gwaith oni bai eich bod yn cael eich cyfarwyddo i wneud hynny, gan ein bod yn darparu help a chefnogaeth dros y ffôn.

Os ydych yn hawlydd Credyd Cynhwysol presennol, nid oes angen i chi gysylltu â ni. Mae ein gwasanaeth ar-lein yn gweithio fel arfer a dylai popeth rydych ei angen fod ar gael yn eich cyfrif.

Er bod staff yn gweithio ar ein llinellau ffôn Credyd Cynhwysol fel arfer, rydym yn eithriadol o brysur. Nid oes angen i chi ein ffonio oni bai nad ydych yn gallu defnyddio’ch cyfrif ar-lein. Mae’n bwysig bod ein llinellau ffôn ar gael i’n cwsmeriaid mwyaf bregus, bydd defnyddio’ch cyfrif ar-lein gymaint â phosibl yn helpu i amddiffyn y gwasanaeth hwn.

A fydd angen i mi barhau i wneud gweithgaredd chwilio am waith?

Byddwn yn cysylltu â chi i drafod pa gamau rydych yn eu cymryd i chwilio am waith, ac i gytuno ar Ymrwymiad Hawlydd newydd. Nid oes angen i chi ein ffonio.

Yn y cyfamser gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth Dod o hyd i swydd i chwilio am a gwneud cais am swyddi.

Byddwch dal angen dweud wrthym os oes unrhyw beth yn newid – defnyddiwch y ddolen ‘Rhoi gwybod am newidiadau mewn amgylchiadau’ yn eich cyfrif ar-lein.

Pa fath o weithgaredd chwiliad gwaith fydd disgwyl i mi ei wneud?

Byddwn yn cysylltu â chi i drafod eich Ymrwymiad Hawlydd. Yn y cyfamser, os ydych yn gallu chwilio am waith yn ddiogel tra’n dilyn canllawiau’r llywodraeth, dylech:

 • ddiweddaru eich CV
 • ystyried eich opsiynau i ddychwelyd i’r gwaith
 • chwilio am swyddi, er enghraifft ar wefan helpuswyddi y llywodraeth
 • darllen am ymrwymiadau a chwilio am waith yn y canllaw Coronafeirws a Chredyd Cynhwysol, sydd i’w weld yn eich cyfrif ar-lein
 • gwneud eich hun ar gael i ddechrau gweithio.

Nid oes angen i chi gysylltu â ni.

Pa gefnogaeth allaf ei gael gan fy nghanolfan gwaith leol?

Os ydych yn gallu chwilio am waith a’i bod hi’n ddiogel gwneud hynny yna dylech barhau i edrych ar Dod o hyd i swydd ac adnoddau ar-lein eraill fel gwefan helpuswyddi y llywodraeth.

Nid oes angen i chi fynychu’r ganolfan gwaith oni bai ein bod yn gofyn i chi wneud hynny. Os ydych angen cysylltu â ni, y ffordd orau i wneud hyn yw ar-lein neu dros y ffôn.

Os ydych angen mynychu canolfan gwaith, maent ar agor a bydd un o’n cydweithwyr yn gallu eich helpu. Dylech wisgo gorchydd wyneb pan yn mynd i mewn i ganolfan gwaith. Gweler y canllaw diweddaraf gan y llywodraeth ar gyfarfod ag eraill yn ddiogel a chadw pellter cymdeithasol.

A fyddaf yn dal i gael fy nhaliadau?

Byddwch yn cael eich taliadau fel arfer.

Os ydych angen gwneud cais newydd

Sut allaf wneud cais newydd os na allaf ddod i’r ganolfan gwaith?

Gall pobl barhau i wneud ceisiadau am fudd-daliadau os ydynt yn gymwys. Bydd DWP yn parhau i gymryd ceisiadau newydd, a rhoir mesurau mewn lle i sicrhau bod pobl yn cael y cymorth ariannol y mae ganddynt hawl iddo.

Dylech wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein. Nid oes rhaid i chi ffonio DWP i drefnu cyfarfod a ni ddylech fynd i’r ganolfan gwaith oni bai ein bod yn gofyn i chi wneud. Ond, bydd staff y ganolfan gwaith yn parhau i gwrdd â chwsmeriaid bregus gan gynnwys y rheiny sy’n ffoi rhag cam-drin domestig.

Byddwn yn gwybod eich bod wedi gwneud cais a byddwn yn cysylltu â chi os bydd arnom angen unrhyw wybodaeth ychwanegol gennych i brosesu unrhyw daliad sy’n ddyledus i chi. Byddwn yn rhoi nodyn yn eich cyfrif ar-lein ac yn ei dilyn â galwad ffôn – efallai bydd hyn yn ymddangos fel rhif preifat. Gwiriwch eich cyfrif ar-lein a gwyliwch am alwadau gennym.

Os ydych wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol yn ddiweddar, mae eich cais yn dechrau ar y diwrnod rydych yn cyflwyno eich cais ar-lein. Nid yw’r dyddiad yn dibynnu ar gael eich hunaniaeth wedi ei gwirio ar-lein nac yn gysylltiedig â dyddiad unrhyw cyfathrebu ar ôl hynny. Ond bydd angen gwirio’ch hunaniaeth cyn gallwch gael eich taliad Credyd Cynhwysol cyntaf.

Gan ddibynnu ar eich amgylchiadau, efallai bydd rhaid i chi gymryd rhan mewn cyfweliad dros y ffôn ag anogwr gwaith. Byddwn yn cysylltu â chi os felly – nid oes angen i chi ein ffonio.

Os na allwch gymryd rhan yn eich cyfweliad dros y ffôn rhowch wybod i ni gyn gynted â phosibl trwy ddefnyddio’ch cyfrif ar-lein fel gellir ei aildrefnu. Os ydym yn gofyn i chi gymryd rhan mewn cyfweliad dros y ffôn, ni fydd eich cais am Gredyd Cynhwysol yn gallu mynd yn ei flaen cyn bod y cyfweliad wedi digwydd.

Ni fydd DWP byth yn anfon neges destun neu ebost gan ofyn am wybodaeth bersonol na manylion banc.

Os na allwch ddefnyddio gwasanaethau digidol o gwbl, gellir gwneud ceisiadau am Gredyd Cynhwysol dros y ffôn o hyd.

Rwyf wedi ceisio dilysu fy hunaniaeth ar-lein drwy ddefnyddio GOV.UK Verify ond nid oedd yn gweithio. Beth ddylwn i ei wneud?

Os ydych yn gwsmer newydd ac yn cael problem i wirio’ch hunaniaeth ar-lein peidiwch â phoeni – mae’ch cais wedi’i gyflwyno. Bydd eich canolfan gwaith yn gwybod eich bod wedi gwneud cais ar-lein, byddant yn eich ffonio os bydd angen iddynt gadarnhau unrhyw wybodaeth gyda chi er mwyn symud ymlaen â’ch cais.

Mae ein systemau ffôn yn golygu y gall galwadau gennym ni arddangos fel rhifau 0800 neu rif anhysbys. Os cewch alwad gan rif anhysbys yn dilyn ein neges yn eich cyfrif, dylech ei ateb, gan ei bod yn debygol o fod yn DWP. Byddwn wrth gwrs yn sicrhau eich bod chi’n gwybod bod yr alwad yn un cywir.

Nodwch, mae sgamiau’n targedu pobl, felly peidiwch â rhannu gwybodaeth os nad ydych yn siŵr bod yr alwad gan DWP. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, gofynnwch i’r galwr bostio ffurf benodol o eiriau yn eich dyddlyfr fel y gallwch fod yn sicr mai ni sydd yno.

Beth am y bobl sy’n methu â defnyddio’r ffurflen gais Credyd Cynhwysol ar-lein?

Mae tua 98% o bobl yn gwneud eu cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein, ond i bobl sy’n cael trafferthion gyda chyfrifiaduron, mae’n bosib gwneud cais dros y ffôn.

Mae cymorth ychwanegol ar gael yn cynnwys ein gwasanaeth Help i Wneud Cais, a gyflenwir gan Gyngor Ar Bopeth, sy’n cefnogi pobl gyda’u cais. Help to Claim in Scotland

Rwyf wedi cael fy rhoi ar ffyrlo. Ydw i’n gallu gwneud cais am Gredyd Cynhwysol?

Efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol os ydych wedi cael eich rhoi ar ffyrlo ac rydych ar incwm isel.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt.

Bydd yr enillion a dderbyniwch tra byddwch wedi eich rhoi ar ffyrlo yn cael ei drin fel unrhyw enillion eraill fel rhan o’ch cais Credyd Cynhwysol. Darganfyddwch fwy am sut mae enillion yn effeithio ar eich taliadau.

Ni fydd eich cyflogwr yn cael effaith negyddol o ganlyniad i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Yn ôl i’r brig

Asesiadau Gallu i Weithio

Pam mae Asesiadau wyneb yn wyneb Gallu i Weithio wedi eu gohirio?

Yn unol â’r cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf ar draws Cymru, Lloegr, a’r Alban, rydym wedi gohirio Asesiadau wyneb yn wyneb Gallu i Weithio am y tro. Mae hyn er mwyn diogelu pobl fregus rhag perygl diangen. Byddwn yn parhau i adolygu hyn.

Rydym yn prosesu ceisiadau iechyd ac anabledd o hyd, felly dylech barhau i wneud eich cais yn ôl arfer.

Nid yw’r newid hwn yn effeithio ar nac yn newid unrhyw gyngor iechyd cyhoeddus presennol. Gweler canllawiau y GIG ar goronafeirws.

A yw hyn yn golygu nad yw Asesiadau Gallu i Weithio yn digwydd bellach?

Nac ydy. Os nad yw’n bosibl i gwblhau asesiad iechyd gan ddefnyddio’r dystiolaeth wnaethoch ddarparu wrth gyflwyno’ch cais, efallai byddwn yn eich gwahodd i gael Asesiad Gallu i Weithio dros y ffôn.

Pa fudd-daliadau fydd hyn yn effeithio arnynt?

Mae hyn yn effeithio ar Asesiadau Gallu i Weithio mewn Credyd Cynhwysol a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth.

Darllenwch ragor am Daliad Annibyniaeth Personol (PIP) a Budd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol (IIDB).

Am ba hyd fydd y gohirio hwn?

Byddwn yn adolygu’r sefyllfa yn rheolaidd yn unol â’r cyngor iechyd cyhoeddus. Pan fydd Asesiadau wyneb yn wyneb Gallu i Weithio yn ailddechrau, bydd hawlwyr yn cael rhybudd o flaen llaw am unrhyw cyfarfod mae rhaid iddynt fynd iddo.

Rwyf angen gwneud cais am fudd-daliadau nad wyf yn eu cael ar hyn o bryd. A yw hyn yn golygu na fyddaf yn gallu cael Credyd Cynhwysol na Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA)?

Nac ydy. Rydym yn parhau i dderbyn ceisiadau newydd am Gredyd Cynhwysol ac ESA. Ni ddylech oedi cyn gwneud cais.

Oherwydd y galw digynsail, rydym yn argymell i chi wneud eich cais ar-lein os yw’n bosibl. Os bydd rhaid i chi ddefnyddio’r ffôn, ceisiwch osgoi ffonio yn syth ar ôl i linellau agor yn y bore.

Rwyf wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol a/neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA). A fydd rhaid i mi fynd i Asesiad Gallu i Weithio?

Mae pob Asesiad wyneb yn wyneb Gallu i Weithio wedi ei ohirio ar hyn o bryd.

Lle bynnag y bydd modd byddwn yn asesu iechyd yn seiliedig ar y dystiolaeth wnaethoch ei darparu wrth gyflwyno’ch cais. Os nad yw’n bosibl cwblhau’r asesiad trwy ddefnyddio’r dystiolaeth honno, efallai byddwn yn eich gwahodd i gael Asesiad gallu i Weithio dros y ffôn.

Os felly, byddwch yn cael galwad ffôn neu lythyr oddi wrth Ganolfan Asesiadau Iechyd ac Anableddau (CHDA) fydd yn darparu rhagor o fanylion ac yn eich gwahodd i asesiad dros y ffôn. Efallai bydd yn cymryd peth amser i CHDA gysylltu â chi. Nid oes angen i chi gysylltu â ni.

Rydych wedi gofyn i mi fod ar gael ar gyfer asesiad dros y ffôn. Pam mae hynny?

Rydym wedi gohirio pob Asesiad wyneb yn wyneb Gallu i Weithio. Mae hyn er mwyn diogelu pobl fregus rhag perygl diangen. Lle bynnag y bydd modd byddwn yn asesu yn seiliedig ar y dystiolaeth wnaethoch ddarparu wrth gyflwyno’ch cais. Os nad yw’n bosibl cwblhau’r asesiad trwy ddefnyddio’r dystiolaeth honno, efallai byddwn yn eich gwahodd i gael Asesiad gallu i Weithio dros y ffôn.

Bydd hyn yn helpu sicrhau eich bod yn cael y swm cywir o fudd-daliadau.

A gaf rywun gyda mi pan fyddaf yn ffonio?

Fel yn achos cyfarfodydd wyneb yn wyneb, cewch rywun gyda chi yn ystod eich asesiad dros y ffôn i gynnig help a chymorth. Byddai hwnnw fel arfer y person sy’n eich adnabod orau ac yn eich deall chi a’ch anghenion (er enghraifft, perthynas, gweithiwr cymorth, neu ffrind). Mae rhaid iddynt fod 16 oed neu’n hŷn. Efallai gallent siarad ar eich rhan ac yn gallu cynnig cymorth defnyddiol. Ond, bydd yr asesiad yn canolbwyntio arnoch a’r atebion byddwch yn eu rhoi.

Os na all eich gweithiwr cymorth/ffrind fod gyda chi mewn person oherwydd canllawiau presennol y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol, gallwn eu hychwanegu at y galwad ffôn. Byddwn yn gofyn i chi am eu rhif ffôn a bydd rhaid iddynt fod yn barod i ateb y ffôn ar amser eich cyfarfod.

Beth ddylwn ei wneud os bydd angen dehonglydd iaith arnaf?

Rhowch wybod i Ganolfan Asesiadau Iechyd ac Anableddau (CHDA) gyn gynted â phosibl ar 0800 2888777 (Credyd Cynhwysol a ESA yn unig). Gall perthynas neu ffrind fod yn bresennol yn ystod eich asesiad dros y ffôn i ddehongli ar eich cyfer, ond mae rhaid iddynt fod yn 16 oed neu’n hŷn.

Am ba hyd fydd Asesiad Gallu i Weithio dros y ffôn yn parhau?

Dylai’r asesiad Credyd Cynhwysol/ESA dros y ffôn barhau rhwng 20 munud a 1 awr, ond gallai cymryd mwy o amser os bydd angen.

Beth am y bobl na allant gymryd rhan dros y ffôn?

Rydym yn ymwybodol na fydd rhai hawlwyr, yn enwedig y rheiny sydd â chyflyrau iechyd neu anableddau penodol, efallai na fydd yn bosibl cynnal asesiadau dros y ffôn. Ar ben hynny, efallai bydd achosion lle mae’r dystiolaeth sy’n cael ei darparu ar y pryd yn gyfyngedig.

Lle nad yw’n bosibl cynnal asesiad dros y ffôn na gwneud argymhelliad, bydd hawlwyr Credyd Cynhwysol ac ESA yn aros ar eu dyfarniad presennol hyd nes ein bod yn gallu cynnal asesiad wyneb yn wyneb neu gasglu’r dystiolaeth sydd ei hangen i wneud penderfyniad.

Es i Asesiad Gallu i Weithio. Pryd fyddaf yn clywed gennych? 

Oherwydd y sefyllfa bresennol â choronafeirws efallai bydd yn cymryd peth amser i ni gysylltu â chi i roi gwybod i chi am ganlyniad eich asesiad. Byddwn yn cysylltu â chi gyn gynted ag y gallwn.

A fydd oedi wrth aildrefnu fy Asesiad Gallu i Weithio?

Rydym yn rhagweld efallai bydd cwsmeriaid yn aros am fwy o amser am eu hasesiad yn ystod y cyfnod hwn, wrth i ni reoli’r niferoedd digynsail o alw am fudd-daliadau.

Os, ar ôl asesiad, byddwn yn penderfynu dylech gael mwy o fudd-dal, byddwn yn talu unrhyw arian sy’n ddyledus gennym i chi.

Beth fydd yn digwydd os oedd fy mudd-dal i fod i’w adolygu?

Bydd eich dyfarniad presennol yn parhau, tra byddwn yn rhoi trefniadau amgen yn eu lle.

A yw gwasanaeth ymweliadau cartref DWP yn rhedeg o hyd?

Rydym yn gohirio ymweliadau cartref wyneb yn wyneb DWP ar draws yr holl fudd-daliadau, ag eithrio’r cwsmeriaid hynny sydd fwyaf bregus. Fyddwn ddim ond yn ymweld â hwy os yw’n saff i’w wneud.

Rwyf wedi derbyn holiadur ESA50W neu UC50W. Beth sydd angen i mi ei wneud?

Mae angen i chi lenwi a dychwelyd yr holiadur erbyn y dyddiad cau a roddir yn y llythyr a anfonwyd gydag ef, gan ddefnyddio’r amlen a ddarperir.

Gall y wybodaeth a roddwch yn yr holiadur hwn olygu y gellir gwneud penderfyniad am eich cais heb fod angen i chi gael asesiad wyneb yn wyneb neu dros y ffôn.

Rydym yn deall, yn ystod yr achos o goronafeirws, nad yw rhai hawlwyr wedi gallu cwblhau a dychwelyd eu ESA50W/UC50W mewn pryd. Os ydych yn hunanynysu rhaid i chi lenwi a dychwelyd yr holiadur ESA50W/UC50W cyn gynted ag y gallwch, ar ôl i’ch cyfnod hunanynysu ddod i ben.

Os na allwch ddychwelyd eich ffurflen ESA50W/UC50W erbyn y dyddiad cau oherwydd rheolau ynghylch coronafeirws, mae’n bwysig eich bod yn cwblhau adran dychwelyd hwyr yr holiadur i roi gwybod i ni pam. Efallai y byddwn hefyd yn cysylltu â chi yn nes ymlaen i ofyn pam y bu oedi yn ei dychwelyd atom.

Os ydych angen cefnogaeth i gwblhau’r ESA50W/UC50W gallwch gysylltu â’r Gwasanaeth Cynghori Asesiadau Iechyd dros y ffôn ar 0800 288 8777 neu drwy e-bost yn customer-relations@chdauk.co.uk.

Ni allaf gael tystiolaeth feddygol oddi wrth fy meddyg teulu/ysbyty i gynorthwyo fy Asesiad Gallu i Weithio ar hyn o bryd. Beth allaf ei wneud?

Rydym yn deall y gallai fod yn anodd, yn ystod yr achos o goronafeirws, gael rhagor o dystiolaeth feddygol oddi wrth ddarparwr gofal iechyd neu’ch meddyg teulu. Rydym felly yn eich annog i gwblhau a dychwelyd eich holiaduron mor llawn â phosibl ac anfon unrhyw wybodaeth atom sydd gennych yn barod. Efallai bod hyn yn ddigon i ni allu gwneud penderfyniad.

Yn ôl i’r brig

Cymorth mamolaeth

Pa gymorth ariannol y mae’r llywodraeth yn ei gynnig i ferched beichiog?

Efallai eich bod yn gymwys am Lwfans Mamolaeth, neu Dâl Mamolaeth Statudol gan eich cyflogwr, yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Mae’r Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn (SSMG) yn daliad untro o £500 i helpu tuag at y costau o gael plentyn. I gael SSMG mae’n rhaid eich bod wedi derbyn cyngor iechyd gan weithiwr iechyd proffesiynol ardystiedig ac yn hawlio budd-daliadau neu gredydau treth penodol. Darllenwch fwy am gymhwyster am SSMG

Efallai y bydd y rhai sy’n hunan-ynysu oherwydd eu bod hwy (neu rywun yn eu cartref) yn arddangos symptomau coronafeirws, ac yn methu â gweithio o ganlyniad, yn gymwys am Dâl Salwch Statudol. Mae meini prawf cymhwyster eraill yn berthnasol.

Os nad ydych yn gymwys am Dâl Salwch Statudol gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol a/neu gwneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Dull Newydd

Rwy’n feichiog ac yn hunan-ynysu. A allaf gael tâl salwch?

Efallai y bydd y rhai sy’n hunan-ynysu oherwydd eu bod hwy (neu rywun yn eu cartref) yn arddangos symptomau coronafeirws, ac yn methu â gweithio o ganlyniad, yn gymwys am  Dâl Salwch Statudol. Mae meini prawf cymhwyster eraill yn berthnasol.

Os ydych yn gymwys am Dâl Salwch Statudol dylai eich cyflogwr dalu hwn i chi o ddiwrnod cyntaf eich cyfnod hunan-ynysu nes:

 • rydych yn ffit i weithio
 • rydych yn cymryd tâl ffyrlo, neu
 • mae eich taliadau Tâl Mamolaeth Statudol neu Lwfans Mamolaeth yn dechrau.

Os ydych yn gyflogedig a ddim yn gymwys am Dâl Salwch Statudol, mae’n rhaid i’ch cyflogwr roi ffurflen SSP1 i chi sy’n egluro pam. Gallwch ei ddefnyddio i gefnogi eich cais am Gredyd Cynhwysol.

Bydd unrhyw amser i ffwrdd o’r gwaith oherwydd hunan-ynysu yn cael ei ystyried yn absenoldeb salwch nes eich bod yn ffit i weithio, eich bod yn cymryd tâl ffyrlo, neu fydd disgwyl i’ch Absenoldeb Mamolaeth ddechrau. Ar y pwynt hwn bydd y rheolau arferol yn berthnasol, a Thâl Mamolaeth neu Lwfans Mamolaeth yn disodli Tâl Salwch Statudol am hyd at uchafswm o 39 wythnos. Yn yr amgylchiadau hyn ni fydd eich Tâl Mamolaeth neu Lwfans Mamolaeth yn dechrau’n gynnar oherwydd nad yw coronafeirws yn salwch sy’n gysylltiedig â beichiogrwydd.

Os byddaf i ffwrdd o’r gwaith oherwydd salwch sy’n gysylltiedig â beichiogrwydd yn agos at fy nyddiad disgwyl y babi a fydd Absenoldeb Salwch a Thâl Mamolaeth Statudol/Lwfans Mamolaeth yn dechrau’n gynnar yn awtomatig?

Bydd. Os ydych yn cael Tâl Salwch Statudol oherwydd salwch sy’n gysylltiedig â beichiogrwydd, i fewn i’r cyfnod o 4 wythnos cyn mae disgwyl i’ch Tâl Mamolaeth neu Lwfans Mamolaeth ddechrau, bydd yn cychwyn fis ymlaen llaw. Mae hyn yn y rheol arferol ac nid yw wedi newid.

Os ydych yn gwneud cais am Dâl Salwch Statudol oherwydd coronafeirws, ni fydd eich Tâl Mamolaeth neu Lwfans Mamolaeth yn dechrau ymlaen llaw oherwydd nad yw hyn yn cyfrif fel salwch sy’n gysylltiedig â beichiogrwydd.

Mae fy nghyflogwr wedi dweud wrthyf bod yn rhaid i mi ddechrau fy Absenoldeb/Tâl Mamolaeth yn gynnar. Ydy hyn yn gywir?

Byddwch ond angen dechrau eich Absenoldeb/Tâl Mamolaeth yn gynnar os ydych o fewn 4 wythnos o ddyddiad dechrau eich Absenoldeb/Tâl Mamolaeth, ac yn cael Tâl Salwch Statudol oherwydd salwch sy’n gysylltiedig â beichiogrwydd.

Os ydych yn gwneud cais am Dâl Salwch Statudol oherwydd coronafeirws, ni fydd eich Tâl Mamolaeth neu Lwfans Mamolaeth yn dechrau’n gynnar oherwydd nad yw hyn yn cyfrif fel salwch sy’n gysylltiedig â beichiogrwydd.

Os yw’ch cyflogwr yn dweud wrthych am ddechrau eich Absenoldeb Mamolaeth yn gynnar yn lle eich rhoi ar ffyrlo, cofiwch mai eich dewis chi yw pryd i ddechrau a gorffen eich cyfnod tâl mamolaeth (o fewn y rheolau arferol).

Os yw fy Nhâl Mamolaeth Statudol/Lwfans Mamolaeth yn dechrau’n gynharach nag yr oeddwn wedi’i gynllunio, a fydd yn cael ei ymestyn ar y diwedd?

Ar hyn o bryd nid oes gennym gynlluniau i ymestyn Tâl Mamolaeth Statudol neu Lwfans Mamolaeth am fwy na 39 wythnos. Efallai y byddwch yn gymwys am Gredyd Cynhwysol a/neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth os ydych yn methu gweithio.

Ydy aros gartref oherwydd canllaiau’r llywodraeth yn cael ei ystyried yn salwch sy’n gysylltiedig â beichiogrwydd?

Na.

Sut wyf yn cael fy nhystysgrif MATB1 (prawf o feichiogrwydd) os na allaf ymweld â fy Meddyg Teulu, clinig neu fydwraig ac ni allant hwy ymweld â mi?

Nid oes angen i chi gwrdd â gweithiwr iechyd proffesiynol i gael tystysgrif MATB1. Gall eich bydwraig neu feddyg gyhoeddi eich MATB1 a’i anfon atoch trwy’r post.

Rwyf wedi rhoi fy nhystysgrif MATB1 i’m cyflogwr ac ni allaf ei gael yn ôl. Beth alla i ei ddefnyddio i gefnogi fy nghais am Lwfans Mamolaeth?

Gallech ofyn i’ch cyflogwr ei anfon i’r Adran Gwaith a Phensiwn ar eich rhan, neu gallwch ddefnyddio’r dogfennau canlynol i gefnogi’ch cais am Lwfans Mamolaeth:

 • tystysgrif geni eich babi
 • llythyr neu ddatganiad ar bapur pennawd priodol, wedi’i lofnodi a/neu ei stampio gan feddyg, bydwraig neu swyddog cyfrifol yn yr ysbyty neu’r cartref lle digwyddodd yr enedigaeth.
 • tystysgrif marw-enedigaeth a gyhoeddwyd gan gofrestrydd
 • tystysgrif i gadarnhau bod marw-enedigaeth cynamserol wedi cymryd lle

Rwyf wedi cael fy rhoi ar ffyrlo. A fydd fy Nhâl Mamolaeth Statudol/Lwfans Mamolaeth/Absenoldeb Mamolaeth yn cael ei effeithio?

Os yw eich cyfnod o Dâl Mamolaeth Statudol neu Lwfans Mamolaeth yn dechrau ar neu ar ôl 25 Ebrill 2020, bydd eich hawl i Dâl Mamolaeth Statudol a Lwfans Mamolaeth yn seiliedig ar eich enillion llawn yn hytrach na’r tâl ffyrlo. Byddwch yn cael beth fyddech wedi’i gael os na fyddech wedi cael eich rhoi ar ffyrlo.

Os dechreuodd eich cyfnod o Dâl Mamolaeth Statudol neu Lwfans Mamolaeth cyn 25 Ebrill 2020, gallai eich hawl gael ei effeithio. Os gwnaeth cael eich rhoi ar ffyrlo leihau eich enillion, gallai hyn leihau’r swm o Dâl Mamolaeth Statudol neu Lwfans Mamolaeth a gewch.

Nid yw eich hawliau am Absenoldeb Mamolaeth yn cael eu heffeithio drwy chi fod ar ffyrlo.

Os rwyf yn dychwelyd i weithio’n rhan amser allai gael Lwfans Mamolaeth a thâl ffyrlo?

Ni allwch gael Lwfans Mamolaeth am ddyddiau rydych yn cael eich tâl arferol neu dâl ffyrlo.

Os dychwelwch i’r gwaith ar yr un patrwm gweithio ag oeddech yn ei wneud cyn cael eich rhoi ar ffyrlo, mae Lwfans Mamolaeth yn dod i ben yn y ffordd arferol.

Os dychwelwch i’r gwaith ar batrwm gweithio gwahanol ag oeddech yn ei wneud cyn i’ch cyfnod tâl Lwfans Mamolaeth ddechrau, efallai y gallech ddal i gael Lwfans Mamolaeth am y dyddiau nad ydych yn gweithio, neu gael tâl ffyrlo, tan ddiwedd eich cyfnod tâl Lwfans Mamolaeth. Mae angen i chi ddweud wrth DWP am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

A fydd cyflogwyr yn dal i allu adennill cost taliadau statudol gan y llywodraeth?

Mae’r rheolau arferol dal i fod yn berthnasol. Bydd cyflogwyr yn gallu adennill 92% o gost tâl statudol gan y llywodraeth, neu 103% os ydynt yn gyflogwr bach.

Rwy’n hunangyflogedig ac yn feichiog/newydd gael babi. A allaf gael help gan y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth?

Gallwch gael help gan y Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) hyd yn oed os ydych ar seibiant mamolaeth, cyn belled â’ch bod yn bwriadu parhau i fasnachu ar ôl i’ch seibiant mamolaeth ddod i ben.

Gallwch gael Lwfans Mamolaeth a help gan SEISS ar yr un pryd, cyn belled â’ch bod yn cwrdd ag amodau eraill. Gwirio a allwch hawlio grant drwy’r SEISS

Sut wyf yn gwneud cais am Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn (SSMG) yn ystod yr achos o goronafeirws?

Gallwch ddechrau eich cais am y Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn (SSMG) drwy argraffu ffurflen gais SSMG

Ar ôl i chi lenwi’r ffurflen, postiwch hi i ‘Freepost DWP SSMG’. Nid ydych angen cod post na stamp.

Peidiwch â mynd a’ch ffurflen wedi’i chwblhau i ganolfan gwaith oherwydd gall fod wedi cau.

Sut wyf yn cael fy ffurflen gais SSMG wedi’i lofnodi gan weithiwr iechyd proffesiynol os wyf yn hunan-ynysu/cysgodi, neu os nad wyf yn gallu cael apwyntiad yn y feddygfa?

Os na allwch weld eich meddyg neu fydwraig ond mae gennych dystysgrif MATB1 (byddwch yn cael hwn gan eich meddyg neu fydwraig ddim mwy nag 20 wythnos cyn y dyddiad disgwyliedig), byddwn yn derbyn hynny yn ei le. Anfonwch hi gyda’ch ffurflen gais SSMG wedi’i chwblhau.

Os nad oes gennych MATB1, dychwelwch eich ffurflen gais wedi’i chwblhau beth bynnag a byddwn yn cysylltu â chi dros y ffôn pan fyddwn yn prosesu’ch cais.

Mae perygl i mi golli’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am SSMG gan fy mod yn hunan-ynysu/cysgodi ac ni allaf adael y tŷ i bostio fy ffurflen. Beth ddylwn i ei wneud?

Ni allwn brosesu’ch cais am Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn heb ffurflen gais wedi’i chwblhau. Ond byddwn yn dal i dderbyn eich cais os ydym yn derbyn y ffurflen ar ôl y dyddiad cau.

Gwnewch nodyn ar y ffurflen gais eich bod yn hunan-ynysu/cysgodi oherwydd yr argyfwng coronafeirws a’i bostio yn ôl atom cyn gynted ag y gallwch.

Sut alla i gael copi o ffurflen gais SSMG os nad oes gen i argraffydd?

Dylech ffonio llinell gymorth Grant Mamolaeth Cychwyn Cadarn ar 0800 169 0140 i ofyn am ffurflen gais a byddwn yn postio un atoch.

Yn ôl i’r brig

Cynyddu taliadau

Pa fudd-daliadau sydd wedi cael eu cynyddu?

Mae’r llywodraeth wedi cynyddu’r lwfans safonol o fewn Credyd Cynhwysol a’r elfen safonol o fewn Credyd Treth Gwaith am flwyddyn. Mae’r ddau wedi cynyddu £20 yr wythnos ar ben yr uwchraddio blynyddol a gynlluniwyd eisoes. Bydd hyn yn berthnasol i bob hawlydd Credyd Cynhwysol newydd a phresennol ac i hawlwyr Credyd Treth Gwaith presennol.

Mae hyn yn golygu bod y lwfans safonol wedi cynyddu o £317.82 i £409.89 y mis ar gyfer hawlydd Credyd Cynhwysol sengl (25 oed neu drosodd).

Beth sy’n cael ei wneud i bobl sy’n rhentu?

Mae cyfraddau Lwfans Tai Lleol wedi cael eu cynyddu i’r 30ain ganradd o renti’r farchnad. Bydd hyn yn berthnasol i bob rhentwr preifat sy’n hawlwyr Credyd Cynhwysol newydd neu sydd gyda chais presennol sy’n cynnwys elfen tai, ac i hawlwyr Budd-dal Tai presennol.

Yn ôl i’r brig

 

Nodyn ynysu NHS 111 ar-lein

Beth yw nodyn ynysu?

Bydd y system dros dro newydd hon yn galluogi pobl sy’n cael eu cynghori i hunan-ynysu i gael nodyn ynysu trwy NHS 111 ar-lein neu wefan y GIG. Yna gellir defnyddio hyn fel tystiolaeth o absenoldeb o’r gwaith, er mwyn osgoi cleifion ymweld â’u meddyg teulu yn ddiangen. Nid yw’r DWP yn gofyn am y nodyn ynysu.

Beth yw pwrpas nodyn ynysu?

Mae ar gyfer gweithwyr sydd angen tystiolaeth i gwmpasu cyfnod o absenoldeb oherwydd coronafeirws. Gall gweithwyr hunan-ardystio am 7 diwrnod, ond y tu hwnt i hynny, os cawsant eu cynghori i hunan-ynysu neu rannu cartref gyda rhywun sy’n dangos symptomau ac yn hunan-ynysu, gall eu cyflogwr ofyn iddynt ddarparu tystiolaeth. Mae’r nodyn ynysu yn dystiolaeth i’w rhoi i gyflogwr.

Pryd fydd y nodyn ynysu ar gael?

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael nawr.

Pwy all gael nodyn ynysu?

Mae’r gwasanaeth ar gyfer unrhyw un yn y DU sydd angen darparu tystiolaeth, i’w cyflogwr, o gael eu cynghori i hunan-ynysu ar ôl hunan-ardystio am 7 diwrnod, oherwydd eu bod yn rhannu cartref gyda rhywun sy’n dangos symptomau ac yn hunan-ynysu, neu oherwydd bod ganddynt hwy symptomau coronafeirws.

Nid oes angen i chi gael nodyn ynysu am y 7 diwrnod cyntaf o absenoldeb, yn lle hynny gallwch hunan-ardystio am y cyfnod hwn. Gofynnwyd i gyflogwyr ddefnyddio disgresiwn wrth ofyn am dystiolaeth ond os bydd eich cyflogwr yn gofyn am dystiolaeth i gefnogi eich absenoldeb ar ôl y cyfnod hunan-ardystio, yna gallwch gael nodyn ynysu gan NHS 111 Online a rhoi copi i’ch cyflogwr. Nid oes angen cysylltu â’ch meddyg teulu i gael nodyn ffitrwydd.

Os cawsoch eich cynghori i hunan-ynysu o ganlyniad i goronafeirws, yna dylech siarad â’ch cyflogwr yn gyntaf i edrych i mewn i’r opsiynau ar gyfer gweithio o gartref. Os gallwch weithio o gartref yn ystod y cyfnod y cynghorwyd i chi ynysu amdano, yna nid oes angen nodyn ynysu arnoch.

Sut wyf yn cael nodyn ynysu? 

Drwy ymweld â NHS 111 Online os ydych yn dangos symptomau neu drwy ymweld â NHS.UK os nad ydych yn dangos symptomau. Mae’r gwasanaeth ar gael i bobl sydd wedi cael eu hasesu a’u cynghori bod angen iddynt hunan-ynysu. Mae’r nodyn ynysu yn cael ei e-bostio at y defnyddiwr neu i gyfeiriad e-bost rhywun arall o’u dewis.

A allaf gwblhau’r broses ar ran rhywun arall?

Gallwch.

Beth am bobl sydd heb fynediad i’r rhyngrwyd?

Anogir cleifion ond i ffonio 111 os na allant ddefnyddio’r rhyngrwyd. Fodd bynnag, dylent yn y lle cyntaf ofyn i ffrind neu aelod o’r teulu ei gwblhau ar-lein ar eu rhan. Os nad yw hyn yn opsiwn, gall cleifion ffonio 111 i weithredwr galwadau ei gwblhau ar eu rhan ac anfon y nodyn ynysu i gyfeiriad e-bost a ddarperir gan y claf, os ydynt ei angen.

Beth os nad oes gennyf gyfeiriad e-bost?

Ar hyn o bryd mae’n cael ei anfon trwy e-bost yn unig. Gall trydydd parti dibynadwy neu ffrind neu aelod o’r teulu dderbyn y nodyn ynysu ar eich rhan.

Pa mor hir mae’n rhaid i mi aros i dderbyn nodyn ynysu?

Mae’r nodyn yn cael ei gynhyrchu a’i e-bostio yn fuan ar ôl cwblhau’r gwasanaeth.

Beth os na fydd cyflogwyr yn derbyn y dewis amgen hwn fel tystiolaeth?

Byddwn yn gweithio’n agos gyda chyflogwyr i gyfathrebu hyn ac rydym eisoes wedi cynghori defnyddio disgresiwn.

Beth os wyf angen aros i ffwrdd o’r gwaith am fwy o amser? 

Os ydych angen nodiadau pellach i gwmpasu cyfnod hirach o absenoldeb, bydd angen asesiad pellach drwy NHS 111 online.

A allaf gael mwy nag un copi i ddangos i nifer o gyflogwyr?

Mae’r nodyn yn cael ei e-bostio fel dolen ddiogel i PDF y gellir cael mynediad iddo, ei argraffu, ei lawrlwytho neu ei e-bostio sawl gwaith.

Sut wyf yn ei anfon at fy nghyflogwr? Sut maent hwy yn ei ddefnyddio/storio/recordio?

Gallwch anfon yr e-bost o NHS 111 Online at eich cyflogwr. Bydd sut y maent yn ei ddefnyddio yn dibynnu ar bolisïau AD y cyflogwr. Gall eich cyflogwr drin hyn fel tystiolaeth o absenoldeb yn ymwneud â choronafeirws y tu hwnt i’r hunan-ardystiad 7 diwrnod.

A oes angen i mi gael nodyn ynysu os wyf yn hawlio budd-daliadau o’r Adran Gwaith a Phensiynau?

Na. Mae’r hysbysiad wedi’i anelu at bobl gyflogedig. Os oes gennych gais cyfredol i fudd-daliadau neu os ydych am wneud cais, bydd y Ganolfan Byd Gwaith yn eich cynghori ar y trefniadau sydd mewn lle yn ystod yr achos o goronafeirws. Ni fydd angen i chi gael nodyn ffitrwydd gan eich meddyg teulu.

A allaf ddefnyddio’r nodyn ynysu ar gyfer salwch neu gyflyrau eraill?

Na – mae’r gwasanaeth dros dro hwn ond yn berthnasol i goronafeirws.

Ydych chi’n casglu unrhyw ddata personol sy’n deillio o gyhoeddi’r nodiadau hyn?

Cesglir data personol o gyhoeddi’r nodiadau hyn yn unol â Pholisi Preifatrwydd NHS Digital. Mae’r data’n cael ei storio’n ddiogel gan NHS Digital yn eu gwasanaeth cynnal yn y DU. Efallai y bydd NHS Digital yn casglu rhywfaint o ddata anhysbys/cyfanred a’i rannu ag Adrannau’r Llywodraeth i ddangos sut mae’r gwasanaeth yn perfformio a faint o nodiadau sy’n cael eu cyhoeddi. Darllenwch bolisi preifatrwydd NHS Digital.

Beth am grwpiau bregus?

Ar hyn o bryd mae’r gwasanaeth hwn yn cefnogi pobl â symptomau coronafeirws, neu bobl mewn cartrefi lle mae gan rywun symptomau. Byddwn yn adolygu hyn wrth i ganllawiau ar gyfer grwpiau bregus ddod i’r amlwg.

Rwy’n hunangyflogedig. A fydd angen nodyn ynysu arnaf i wneud cais am fudd-daliadau?

Na. Os oes angen gwybodaeth arnoch am wneud cais am fudd-daliadau gweler yr adran hunangyflogaeth.

Cyngor i gyflogwyr

A all cyflogwyr fynnu nodyn ffitrwydd?

Mae’n bwysig nad yw gwasanaethau iechyd lleol yn cael eu gorlwytho gan geisiadau am nodiadau ffitrwydd gan y rhai y cynghorir i hunan-ynysu neu sy’n arddangos symptomau yn ystod yr achos o goronafeirws.

Mae’n bwysig bod unigolion sydd wedi cael eu cynghori i hunan-ynysu yn cael eu hannog i wneud hynny yn unol â chanllawiau Iechyd Cyhoeddus Lloegr.

Awgrymwn yn gryf bod cyflogwyr yn defnyddio eu disgresiwn o amgylch yr angen am dystiolaeth feddygol am gyfnod o absenoldeb lle cynghorir gweithiwr i hunan-ynysu oherwydd amheuaeth o goronafeirws yn unol â’r cyngor iechyd cyhoeddus diweddaraf a gyhoeddir gan y llywodraeth.

Pe bai cyflogwyr yn dal i fod angen tystiolaeth i gefnogi taliadau Tâl Salwch Statudol neu Dâl Salwch Galwedigaethol y tu hwnt i’r cyfnod hunan-ardystio 7 diwrnod, gall gweithwyr ddefnyddio’r nodyn ynysu.

A ellir defnyddio hwn ar gyfer salwch neu gyflyrau iechyd eraill?

Na. Dim ond i goronafeirws mae’r nodyn ynysu’n berthnasol.

A ellir gofyn i’m staff weithio gartref yn ystod hunan-ynysu pan fyddant wedi cael hysbysiad gan NHS 111?

Gellir. Mae’r hysbysiad yn cadarnhau bod y gweithiwr wedi’i gynghori i hunan-ynysu oherwydd amheuaeth o goronafeirws. Nid yw’n asesiad meddygol o addasrwydd gweithiwr i weithio.

Sut allwch chi ddweud a yw’n nodyn ynysu go iawn?

Mae’r nodyn ynysu yn cael ei greu gyda chyfeirnod unigryw 16 digid a gynhyrchir gan NHS Digital. Gall cyflogwyr ddefnyddio hwn os oes angen iddynt wirio dilysrwydd trwy wasanaeth gwirio a fydd ar gael i gyflogwyr, yn yr wythnosau ar ôl i’r gwasanaeth fynd yn fyw. Bydd hyn yn caniatáu gwirio nodiadau a gyhoeddwyd eisoes yn ôl-weithredol.

I gael mwy o wybodaeth am y nodyn ynysu gweler help a chefnogaeth gyda nodyn ynysu’r GIG

Gweler hefyd yr adran ar gwestiynau cyffredin gan gyflogwyr

Yn ôl i’r brig

 

Hunangyflogaeth

Nid yw fy musnes bellach yn darparu incwm i mi oherwydd coronafeirws. Beth allaf ei wneud?

Mae’r Cynllun Cymhorthdal Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) yn cefnogi unigolion hunangyflogedig (yn cynnwys aelodau partneriaethau) sydd â’u busnes wedi cael ei effeithio’n negyddol gan goronafeirws.

Mae’r cynllun yn gadael i chi wneud cais am grant trethadwy terfynol gwerth 70% o’ch elw masnachu misol cyfartelog, wedi ei dalu mewn un taliad yn cwmpasu gwerth 3 mis o elw, wedi’i gapio ar gyfanswm o £6,570. Os ydych yn gymwys ac mae eich busnes wedi cael ei effeithio’n andwyol gan goronafeirws ar neu ar ôl 14 Gorffennaf 2020, mae’n rhaid i chi wneud cais am y grant terfynol ar neu cyn 19 Hydref 2020. Darllenwch fwy am gymhwyster am SEISS

Os nad yw CThEM wedi cysylltu â chi ac rydych yn credu y gallech fod yn gymwys am SEISS, gallwch edrych os gallwch wneud cais drwy ddefnyddio gwasanaeth ar-lein SEISS.

Os yw eich busnes wedi cael ei effeithio gan y newidiadau a gyflwynwyd i ddelio â choronafeirws, neu rydych angen help tra’n aros am SEISS, efallai y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol. Os ydych yn cael credydau treth gan CThEM ar hyn o bryd, dylech fod yn ymwybodol bydd eich dyfarniad o gredydau treth yn dod i ben yn syth os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, hyd yn oed os nad ydych yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol. Darganfyddwch fwy am gredydau treth a gwneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Unwaith y byddwch wedi gwneud cais am Gredyd Cynhwysol efallai y byddwch yn gymwys am daliad ymlaen llaw y bydd angen ei dalu’n ôl.

Ni fydd angen i hawlwyr newydd fynychu’r ganolfan gwaith i ddangos hunangyflogaeth â thâl, ond efallai bydd angen cymryd rhan mewn cyfweliad ffôn.

Rwyf yn hunangyflogedig. A allaf gael Tâl Salwch Statudol?

Fel person hunangyflogedig ni allwch ar hyn o bryd wneud cais am Dâl Salwch Statudol. Efallai y byddwch yn gymwys am Gredyd Cynhwysol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth

A fydd yn rhaid i mi werthu fy asedau busnes os bydd angen i mi wneud cais am Gredyd Cynhwysol?

Os nad ydych yn dirwyn eich busnes i ben, ni fydd angen i chi werthu asedau eich busnes i wneud cais am Gredyd Cynhwysol. Ni fyddant yn cael eu hystyried pan fyddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, ac ni fyddant yn cael eu hystyried pan fyddwn yn gweithio allan faint o Gredyd Cynhwysol y mae gennych hawl iddo.

Mae asedau busnes yn cynnwys pethau fel peiriannau, adeiladau ac arian parod a ddelir yn eich cyfrif busnes.

Rwyf eisoes ar Gredyd Cynhwysol tra rwyf yn rhedeg fy musnes fy hun. Beth sy’n cael ei wneud i mi?

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn hawlio Credyd Cynhwysol, mae’r Llawr Isafswm Incwm (lefel tybiedig o incwm) wedi cael ei lacio dros dro. Bydd y newid yn berthnasol i bob hawlydd Credyd Cynhwysol a bydd yn parhau am holl gyfnod yr achos coronafeirws.

A fydd pobl hunangyflogedig yn cael unrhyw beth o’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws?

Ni fydd pobl hunangyflogedig yn cael elwa o’r Cynllun Cadw Swyddi Coronafeirws yn uniongyrchol, ond gallant elwa o’r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) a llacio’r Llawr Isafswm Incwm (gweler uchod).

Yn ogystal, bydd y taliadau Hunanasesiad Treth Incwm sy’n ddyledus ym mis Gorffennaf 2020 yn cael eu gohirio tan fis Ionawr 2021, er budd miliynau o drethdalwyr hunangyflogedig.

Gall yr hunangyflogedig hefyd elwa o:

 • yn dilyn trafodaethau â diwydiant, i’r rhai sydd mewn anhawster oherwydd coronafeirws, bydd benthycwyr morgeisi yn cynnig gwyliau morgais o 3 mis
 • goddefgarwch gan fenthycwyr, lle mae unigolion yn cael anhawster talu’n ôl benthyciadau personol neu gredyd

Yn ôl i’r brig

 

Cyflogwyr

Sut mae’r llywodraeth yn cefnogi cyflogwyr yn ystod yr achos o goronafeirws?

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi pecyn helaeth o fesurau ariannol, gan gynnwys y Cynllun Cadw Swyddi, pecyn rhyddhad Tâl Salwch Statudol ar gyfer busnesau bach a chanolig, a thaliadau TAW a Threth Incwm gohiriedig

Os oes gennych lai na 250 o weithwyr, byddwch yn gallu adennill Tâl Salwch Statudol ar gyfer gweithwyr sy’n methu â gweithio oherwydd coronafeirws. Bydd yr ad-daliad hwn am hyd at 2 wythnos i bob gweithiwr.

Darganfyddwch am gefnogaeth arall y llywodraeth i fusnesau y mae coronafeirws yn effeithio arnynt.

Mae fy musnes angen recriwtio oherwydd yr achos o goronafeirws. Beth allaf ei wneud?

Dylai’r busnesau hynny sy’n gweld eu bod angen cynyddu eu gweithlu o ganlyniad i’r achos o goronafeirws, fel y rhai mewn logisteg bwyd, paratoi ac adwerthu, bostio swyddi gwag ar Dod o Hyd i Swydd. Mae hefyd ystod o gyngor ar wefan helpucyflogwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Gweler y cyngor i gyflogwyr am y nodyn ynysu NHS 111.

Yn ôl i’r brig