Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Eisoes yn hawlio budd-daliadau

Rheoli eich cais Credyd Cynhwysol

Gallwch reoli’ch cais Credyd Cynhwysol gan ddefnyddio’ch cyfrif ar-lein. Nid oes angen i chi bellach ffonio’r DWP fel rhan o’ch cais Credyd Cynhwysol newydd.

Eich taliadau Credyd Cynhwysol

Bydd eich datganiad Credyd Cynhwysol yn dangos faint fyddwch yn cael eich talu y mis hwn. Gallwch ddarganfod y diwrnod fydd eich datganiad ar gael, a’r diwrnod y byddwch yn cael eich talu, yn yr adran ‘Hafan’ o’ch cyfrif ar-lein o dan ‘Beth Sy’n Digwydd Nesaf’.

Os ydych chi neu’ch partner wedi derbyn unrhyw gyflog neu incwm ers gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, bydd y rhain yn cael eu hystyried wrth gyfrifo’ch taliad cyntaf. Cofiwch barhau i edrych ar eich dyddlyfr ar-lein am negeseuon gan DWP.

Newidiadau i apwyntiadau yn y ganolfan gwaith

Nid oes angen i chi fynychu’r ganolfan gwaith oni bai ein bod yn gofyn i chi wneud hynny. Os ydych angen cysylltu â ni, y ffordd orau i wneud hyn yw ar-lein neu dros y ffôn.

Os ydych angen mynychu canolfan gwaith, maent ar agor a bydd un o’n cydweithwyr yn gallu eich helpu. Dylech wisgo gorchydd wyneb pan yn mynd i mewn i ganolfan gwaith. Gweler y canllaw diweddaraf gan y llywodraeth ar gyfarfod ag eraill yn ddiogel a chadw pellter cymdeithasol

Os byddwn angen gwneud apwyntiad gyda chi, bydd hyn dros y ffôn. Byddwn yn gadael neges yn eich dyddlyfr cyn i ni ffonio.

Os ydych yn hawlydd Credyd Cynhwysol presennol, cewch eich talu fel arfer, nid oes angen i chi gysylltu â ni. Mae ein gwasanaeth ar-lein yn gweithio fel arfer a dylai popeth rydych ei angen fod ar gael yn eich cyfrif.

Er bod staff yn gweithio ar ein llinellau ffôn Credyd Cynhwysol fel arfer, rydym yn eithriadol o brysur. Nid oes angen i chi ein ffonio oni bai nad ydych yn gallu defnyddio’ch cyfrif ar-lein. Mae’n bwysig bod ein llinellau ffôn ar gael i’n cwsmeriaid mwyaf bregus, bydd defnyddio’ch cyfrif ar-lein gymaint â phosibl yn helpu i amddiffyn y gwasanaeth hwn.

Gall pobl barhau i wneud ceisiadau am fudd-daliadau ar-lein os ydynt yn gymwys. Darganfyddwch fwy am wneud cais newydd

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol ac yn meddwl eich bod wedi cael eich effeithio gan goronafeirws, cysylltwch â’ch anogwr gwaith cyn gynted â phosibl drwy ddefnyddio eich dyddlyfr ar-lein

Gweler y cwestiynau cyffredin am atal cyfweliadau canolfan gwaith.

Gall DWP eich cefnogi os ydych yn dioddef o gam-drin domestig. Rydym ni yma i helpu.

Gallwn eich helpu i gael mynediad at lety dros dro fel lloches, a’ch rhoi mewn cysylltiad â chyngor a rhwydweithiau cymorth lleol arbenigol. Gall y ganolfan gwaith eich cefnogi trwy eich helpu i wneud cais newydd am Gredyd Cynhwysol, a gallwch wneud cais am daliad ymlaen llaw lle bo angen, a all ddarparu mynediad cyflymach at arian. O hyn ymlaen ni fydd gan eich cyn-bartner fynediad at unrhyw wybodaeth am eich cais newydd.

Newidiadau i asesiadau iechyd

Yng ngoleuni’r achos coronafeirws presennol, mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi gwneud y penderfyniad rhagofalus i atal dros dro yr holl asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag iechyd ac anabledd. Nod hyn yw lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â choronafeirws a diogelu iechyd unigolion sy’n hawlio budd-daliadau iechyd ac anabledd, gyda llawer ohonynt yn debygol o fod mewn mwy o berygl oherwydd eu cyflyrau iechyd sydd eisoes yn bodoli.

Os oes gennych apwyntiad asesiad wedi’i drefnu eisoes, nid oes angen i chi fynd iddo. Bydd eich darparwr asesiad yn cysylltu â chi i drafod eich apwyntiad ac i egluro’r camau nesaf i chi.

Os ydych wedi gwneud cais am Daliad Annibyniaeth Personol (PIP), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA), Credyd Cynhwysol neu Fudd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol (IIDB) ond nid oes gennych ddyddiad ar gyfer apwyntiad asesiad, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Cysylltir â chi yn fuan dros y ffôn neu drwy lythyr i roi gwybod i chi beth fydd yn digwydd nesaf.

Os ydych eisoes yn cael PIP, ESA, Credyd Cynhwysol neu IIDB byddwch yn parhau i gael eich taliadau cyfredol fel arfer.

Os ydych wedi gwneud cais newydd neu’n dymuno gwneud cais newydd, bydd DWP yn parhau i dderbyn ceisiadau am yr holl fudd-daliadau. Oherwydd y galw digynsail cewch eich cynghori i wneud cais ar-lein ac i osgoi oriau brig os yn bosibl. Darganfyddwch fwy am wneud cais newydd

Darllenwch ganllawiau cyfredol y GIG ar goronafeirws, gan gynnwys cyngor ar y rhai a ddylai aros gartref.

Gweler y cwestiynau cyffredin am atal asesiadau iechyd wyneb i wyneb.

Newidiadau i faint fyddwch yn ei gael

Mae’r llywodraeth wedi cynyddu’r lwfans safonol o fewn Credyd Cynhwysol a’r elfen safonol o fewn Credyd Treth Gwaith am flwyddyn. Mae’r ddau wedi cynyddu £20 yr wythnos ar ben yr uwchraddio blynyddol a gynlluniwyd eisoes. Bydd hyn yn berthnasol i bob hawlydd Credyd Cynhwysol newydd a phresennol ac i hawlwyr Credyd Treth Gwaith presennol.

Mae hyn yn golygu bod y lwfans safonol wedi cynyddu o £317.82 i £409.89 y mis ar gyfer hawlydd Credyd Cynhwysol sengl (25 oed neu drosodd).

Mae cyfraddau Lwfans Tai Lleol wedi cael eu cynyddu i’r 30ain ganradd o renti’r farchnad. Bydd hyn yn berthnasol i bob rhentwr preifat sy’n hawlwyr Credyd Cynhwysol newydd neu sydd gyda chais presennol sy’n cynnwys elfen tai, ac i hawlwyr Budd-dal Tai presennol.

Newidiadau i’ch enillion

Os ydych mewn gwaith ac eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol ac yn aros gartref ar gyngor y llywodraeth, dylech roi gwybod am hyn yn y ffordd arferol drwy eich dyddlyfr ar-lein. Os yw hyn yn golygu eich bod yn gweithio llai o oriau, bydd swm y Credyd Cynhwysol a gewch yn addasu wrth i’ch enillion newid.

Hunangyflogaeth

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn hawlio Credyd Cynhwysol, gweler yr adran ar hunangyflogaeth

Costau gofal plant yn ystod yr achos o goronafeirws

Os ydych chi’n cael Credyd Cynhwysol, byddwch yn cael ad-daliad o gostau am ofal plant sydd wedi digwydd ac rydych chi eisoes wedi talu amdanynt.

Byddwch yn parhau i gael ad-daliad o gostau gofal plant gyda’ch Credyd Cynhwysol os ydych yn weithiwr allweddol neu os ydych yn weithiwr allweddol sydd â mynediad at ofal plant cofrestredig. Byddwch yn gallu hawlio hyd at 85% o’r costau hynny, hyd at uchafswm o £646.35 y mis ar gyfer un plentyn, neu £1108.04 y mis ar gyfer 2 blentyn neu fwy.

Darllenwch fwy am Gredyd Cynhwysol a gofal plant

Mae’n bwysig nodi – ar ddiwedd unrhyw gyfnod asesu – mai dim ond am ofal plant sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod asesu hwnnw y gallwch gael ad-daliad. Darllenwch fwy am dalu am ofal plant ymlaen llaw

Darllenwch fwy am holl gynigion gofal plant y llywodraeth ar Childcare Choices