Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Tâl salwch

Os na allwch weithio oherwydd coronafeirws a’ch bod yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol byddwch yn ei gael o’r diwrnod cyntaf, yn hytrach nag o’r pedwerydd diwrnod o’ch salwch. Mae hwn yn berthnasol yn ôl-weithredol o 13 Mawrth 2020.

Gallech fod yn gymwys am Dâl Salwch Statudol os ydych yn hunanynysu am un neu fwy o’r rhesymau canlynol, ac rydych yn methu gweithio o ganlyniad:

  • Rydych yn sal ac yn dangos symptomau o goronafeirws
  • Rydych wedi profi’n bositif am goronafeirws
  • Mae rhywun yn eich cartref (gan gynnwys rhywun yn eich cartref estynedig neu gysylltiedig) yn dangos symptomau o neu wedi profi’n bositif am goronafeirws
  • Rydych wedi cael eich hysbysu gan y GIG neu awdurdodau iechyd cyhoeddus eich bod wedi bod mewn cyswllt gyda rhywun sydd â choronafeirws
  • Rydych wedi cael llythyr yn dweud wrthych am aros gartref oherwydd eich bod mewn perygl uchel o salwch difrifol oherwydd coronafeirws (gelwir hyn yn ‘cysgodi’) er enghraifft, os ydych yn byw neu’n gweithio mewn ardal lle mae cyfyngiadau lleol mewn lle, neu bod canllawiau cysgodi wedi cael eu ailgyflwyno’n genedlaethol.
  • Rydych wedi cael eich cynghori gan feddyg i hunanynysu cyn cael eich derbyn i’r ysbyty am driniaeth dewisol neu sydd wedi’i gynllunio.

Bydd meini prawf cymhwyster eraill yn berthnasol. Gwiriwch eich hawl i Dâl Salwch Statudol.

Os ydych yn weithiwr gig a/neu ar gontract dim oriau, efallai y bydd gennych hawl i dâl salwch.

Efallai y gallech gael Credyd Cynhwysol a Thâl Salwch Statudol ar yr un pryd. Os ydych yn cael Tâl Salwch Statudol gallai fod yn syniad da i wneud cais am Gredyd Cynhwysol hefyd, yn enwedig os ydych yn talu rhent neu gyda phlant i’w cynnal. Os byddwch yn cael y ddau, bydd eich Tâl Salwch Statudol yn cael ei gymryd i ystyriaeth pan yn gweithio allan eich taliad Credyd Cynhwysol.

Os ydych angen darparu tystiolaeth i’ch cyflogwr bod angen i chi aros gartref o ganlyniad i gael symptomau coronafeirws gellir cael Nodyn Hunan-ynysu gan NHS 111 ar-lein. Os ydych yn byw gyda rhywun sydd â symptomau, gellir cael Nodyn Hunan-ynysu gan wefan NHS.

Os nad ydych yn gymwys i gael tâl salwch gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol a/neu wneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Dull Newydd

Gallwch hefyd wneud cais am y rhain os cewch eich atal rhag gweithio oherwydd risg i iechyd y cyhoedd.

Gweler y cwestiynau cyffredin ar Dâl Salwch Statudol.