Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Cymorth Dod o Hyd i Swydd

Os ydych wedi bod yn ddi-waith ac yn hawlio budd-daliadau am hyd at 13 wythnos, efallai y gallwch elwa o’r rhaglen Cymorth Dod o Hyd i Swydd.

 Cymorth Dod o Hyd i Swydd

Mae Cymorth Dod o Hyd i Swydd (JFS) yn rhan o fenter Cynllunio ar gyfer Swyddi’r llywodraeth. Mae Cymorth Dod o Hyd i Swyddi yn cynnig cefnogaeth un i un wedi’i theilwra i’ch helpu chi i ddychwelyd i’r gwaith. Mae wedi’i anelu at bobl sydd wedi bod yn ddi-waith am hyd at 13 wythnos, a bydd yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau a’r hyder i ddod o hyd i gyflogaeth newydd a’i sicrhau. Bydd eich anogwr gwaith yn gallu cynghori a yw JFS yn iawn i chi ac a ydych chi’n gymwys.

Os cymerwch ran, cynigir o leiaf 4 awr o gefnogaeth ar-lein un i un i chi sy’n canolbwyntio ar yr hyn a fydd yn eich helpu i ddod o hyd i waith, ac o leiaf un sesiwn grŵp ar-lein. Byddwch yn derbyn cyngor a chefnogaeth ymarferol i helpu gyda’ch chwiliad gwaith. Gallai hyn gynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i:

  • helpu i nodi’ch sgiliau trosglwyddadwy
  • cyngor am ddiwydiannau twf a swyddi
  • paru swyddi â swyddi gwag addas a chyngor / dolenni i gyflogwyr addas
  • ffug gyfweliad gydag adborth ac arweiniad

Ydw i’n gymwys a sut mae gwneud cais?

Mae JFS ar gael i bobl sydd wedi bod yn derbyn Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith Dull Newydd neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Dull Newydd am lai na 13 wythnos, sydd o oedran gweithio ac sydd â’r hawl i fyw a gweithio yn y Deyrnas Unedig.

Os ydych chi’n teimlo y byddai JFS yn werthfawr i chi, siaradwch â’ch anogwr gwaith am y posibilrwydd o wneud cais. Byddant yn gallu cynghori a ydych chi’n gymwys ac a yw JFS yn iawn i chi. Os ydych chi’n cwrdd â’r meini prawf cymhwysedd a bod eich anogwr gwaith yn credu eich bod chi’n addas ac y byddech chi’n elwa o’r rhaglen JFS, byddant yn eich cyfeirio chi. Ar ôl eich cyfeirio, dylai’r darparwr gwasanaeth gysylltu â chi cyn pen ychydig ddyddiau.

Cefnogaeth arall sydd ar gael

Help gyda’ch chwiliad gwaith

Ewch i wefan JobHelp i gael cyngor arbenigol ar ymgeisio am swyddi ac awgrymiadau ar sut i fynd â’ch sgiliau i fath newydd sbon o swydd.

Eich anogwr gwaith

Os ydych chi’n derbyn Credyd Cynhwysol ac ar gael i weithio, byddwch chi’n cael anogwr gwaith. Swydd eich anogwr gwaith yw eich cefnogi gyda’ch chwiliad gwaith. Gall hyn gynnwys:

  • helpu i ysgrifennu neu ddiweddaru’ch CV
  • nodi’ch sgiliau trosglwyddadwy a dod o hyd i swyddi addas i chi
  • eich helpu i gael mynediad at hyfforddiant os oes angen i chi wella’ch sgiliau

Y ffordd orau i gysylltu â’ch anogwr gwaith yw trwy eich cyfrif ar-lein.

Cymorth ariannol mewn gwaith rhan-amser neu gyflog isel

Os ydych chi’n derbyn Credyd Cynhwysol, efallai y gallwch chi barhau i dderbyn cymorth ariannol os ydych chi mewn gwaith â chyflog is neu ran-amser.

Gall Credyd Cynhwysol eich helpu i fynd yn ôl i’r gwaith trwy ychwanegu at eich cyflog os ydych chi’n cymryd gwaith rhan-amser neu ar gyflog is. Mae Credyd Cynhwysol yn addasu i’ch enillion felly bydd eich taliad Credyd Cynhwysol yn gostwng 55c am bob £1 rydych chi’n ei ennill. Mae hyn yn golygu y byddwch yn derbyn 45c ychwanegol gan Gredyd Cynhwysol ar ben pob £1 rydych chi’n ei ennill, hyd at derfyn a fydd yn dibynnu ar eich amgylchiadau.

Mae hyn yn golygu efallai y byddwch yn parhau i dderbyn cymorth ariannol pan fyddwch chi’n dechrau gweithio. Os byddwch chi’n dechrau ennill digon, ni fyddwch yn derbyn unrhyw arian trwy Gredyd Cynhwysol, ond os bydd eich enillion yn mynd yn ôl i lawr, bydd Credyd Cynhwysol yno i ychwanegu at eich cyflog eto os ydych chi’n dal yn gymwys.

Os oes gennych gyflwr iechyd neu anabledd sy’n effeithio ar eich gallu i weithio, neu’n gyfrifol am blant, efallai y byddwch yn derbyn Lwfans Gwaith. Mae hyn yn caniatáu i chi ennill mwy o arian cyn i’ch Credyd Cynhwysol ddechrau lleihau.

;