Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Ffyrlo

Os ydych chi a’ch cyflogwr yn cytuno, efallai y bydd eich cyflogwr yn gallu eich cadw ar y gyflogres hyd yn oed os nad ydynt yn gallu gweithredu neu os nad oes ganddynt unrhyw waith i chi ei wneud oherwydd coronafeirws. Gelwir hyn yn ‘bod ar ffyrlo’.

Os ydych chi ar ffyrlo, byddwch yn dal i gael eich talu gan eich cyflogwr, a byddwch chi’n talu trethi o’ch incwm. Ni allwch wneud gwaith i’ch cyflogwr tra’ch bod chi ar ffyrlo.

Gallai eich cyflogwr dalu 80% o’ch cyflog rheolaidd trwy’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws, hyd at gap misol o £2,500. Efallai y byddant yn dewis talu mwy i chi o’u cyfrifon eu hunan.

Eich cyflogwr sy’n gyfrifol am wneud cais ar eich rhan drwy’r Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws, ac am dalu beth mae gennych hawl iddo. Ni allwch wneud cais am y cynllun eich hunan.

Cymhwyster

I fod yn gymwys mae’n rhaid eich bod wedi bod yn gyflogedig ar 19 Mawrth 2020, ac ar gyflogres TWE eich cyflogwr cyn neu ar 19 Mawrth 2020. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i’ch cyflogwr fod wedi gwneud cyflwyniad RTI yn hysbysu’r taliad amdanoch chi i Gyllid a Thollau EM ar neu cyn 19 Mawrth 2020 .

Os oeddech chi’n gyflogedig ac ar y gyflogres ar 28 Chwefror 2020, ond wedi’ch diswyddo neu wedi stopio gweithio i’ch cyflogwr ar ôl y dyddiad hwnnw, gallwch fod yn gymwys ar gyfer y cynllun os yw’ch cyflogwr yn eich ail-gyflogi ac yn eich rhoi ar ffyrlo.

Gall un cyflogwr eich rhoi ar ffyrlo a gallwch barhau i weithio i gyflogwr arall. Gallwch chi hefyd gael eich rhoi ar ffyrlo gan fwy nag un cyflogwr.

Gellir eich rhoi ar ffyrlo os ydych chi ar unrhyw fath o gontract, gan gynnwys contract dim oriau neu gontract dros dro.

Gallai rheolau eraill fod yn berthnasol – darllenwch fwy am gymhwyster am y Cynllun Cadw Swyddi yn sgil Coronafeirws

Gwneud cais am fudd-daliadau tra rydych ar ffyrlo

Os yw bod ar ffyrlo yn lleihau eich incwm, gallech fod yn gymwys am Credyd Cynhwysol

Os ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol bydd yr enillion a gewch tra rydych ar ffyrlo yn cael eu trin fel unrhyw fath arall o enillion fel rhan o’ch cais. Darganfyddwch fwy am sut mae enillion yn effeithio eich taliadau

Dylech fod yn ymwybodol os ydych eisoes yn cael credydau treth neu unrhyw un o’r budd-daliadau sydd yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol, bydd rhain yn stopio os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol ac ni ellir eu dechrau eto.

Os ydych yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, ni fydd hyn yn cael effaith ar eich cyflogwr.

Os oedd eich contract i weithio am lai na 16 awr yr wythnos cyn i chi gael eich rhoi ar ffyrlo, gallech fod yn gymwys am Lwfans Ceisio Gwaith Dull Newydd (JSA). Ni fydd gennych hawl i gael JSA Dull Newydd os oedd eich contract i weithio am 16 awr yr wythnos neu fwy, hyd yn oed os yw eich enillion wedi gostwng tra rydych ar ffyrlo.

Os ydych yn gymwys am JSA Dull Newydd gallai’r swm a gewch gael ei effeithio gan eich enillion tra ar ffyrlo.

Defnyddiwch gyfrifiannell budd-daliadau i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech fod â hawl iddynt.

Cymryd gwaith gwahanol

Os yw’ch contract yn caniatáu, gallwch ymgymryd â chyflogaeth arall tra bod eich cyflogwr presennol wedi eich rhoi ar ffyrlo. Ni fydd hyn yn effeithio ar y grant y gall eich cyflogwr presennol ei hawlio o dan y cynllun.

Gallech ystyried gweithio mewn sectorau hanfodol – edrychwch ar y wefan newydd ar gyfer helpswyddi i ddarganfod mwy am ddod o hyd i swyddi yn y diwydiannau hanfodol hyn a gwneud cais amdanynt. Gellir dod o hyd i lawer o’r swyddi gwag hyn ar Dod o hyd i swydd hefyd.

Os ydych wedi gwneud cais am swydd a’ch bod wedi cael gwahoddiad i fynychu cyfweliad dylech geisio gwneud hyn dros y ffôn neu ar-lein yn gyntaf. Os nad yw hyn yn bosibl, dylech fynychu’r cyfweliad gan ddilyn canllaw diweddaraf gan y llywodraeth ar gyfarfod ag eraill yn ddiogel a chadw pellter cymdeithasol. Rhaid i unrhyw weithgareddau yr ymgymerir â hwy fod yn unol â’r canllawiau diweddaraf Iechyd Cyhoeddus yn ystod yr achos o goronafeirws.