Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Os ydych yn cael eich effeithio gan goronafeirws neu ei effaith ar yr economi, mae yna ystod eang o gefnogaeth ar gael.

Mae’r tudalennau hyn yn darparu gwybodaeth am y newidiadau mae’r llywodraeth wedi’u cyflwyno i gefnogi pobl sydd eisoes yn hawlio budd-daliadau, sydd angen gwneud cais am fudd-daliadau, neu sydd mewn perygl o golli eu swydd o ganlyniad i goronafeirws.

Nodwch: Ni ddylech fynychu’r ganolfan gwaith oni bai y cewch gyfarwyddyd i wneud hynny at bwrpas eithriadol. Fodd bynnag, bydd staff y ganolfan gwaith yn dal i gwrdd â chwsmeriaid bregus, gan gynnwys y rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig.

Defnyddiwch y dolenni ar frig y dudalen hon i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen.

Bydd y tudalennau hyn yn parhau i gael eu diweddaru. Edrychwch yma yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau y mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn eu gwneud i gefnogi’r rhai y mae coronafeirws yn effeithio arnynt.

Am gyngor cyffredinol am goronafeirws gweler Coronafeirws: beth sydd angen i chi ei wneud

Am wybodaeth a chyngor iechyd gweler dudalennau’r GIG ar goronafeirws