Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Cymorth cyflogaeth a budd-daliadau

Os ydych yn cael eich effeithio gan goronafeirws neu ei effaith ar yr economi, mae yna ystod eang o gefnogaeth ar gael.

Mae’r tudalennau hyn yn darparu gwybodaeth am y newidiadau mae’r llywodraeth wedi’u cyflwyno i gefnogi pobl sydd eisoes yn hawlio budd-daliadau, sydd angen gwneud cais am fudd-daliadau, neu sydd mewn perygl o golli eu swydd o ganlyniad i goronafeirws.

Nid oes angen i chi fynychu’r ganolfan gwaith oni bai ein bod yn gofyn i chi wneud hynny. Os ydych angen cysylltu â ni, y ffordd orau i wneud hyn yw ar-lein neu dros y ffôn.

Os ydych angen mynd i ganolfan gwaith, maent ar agor a bydd un o’n cydweithwyr yn gallu eich helpu. Er mwyn cadw cwsmeriaid a chydweithwyr mor ddiogel â phosibl yng ngham diweddaraf y pandemig, oriau agor y ganolfan gwaith bellach yw 10am i 2pm. Mae’r newid dros dro hwn yn golygu y gallwn barhau i ddarparu gwasanaethau diogel, hanfodol i’r rheini sydd angen dod i mewn i’r ganolfan gwaith ac sy’n methu â rhyngweithio â ni ar y ffôn neu’n ddigidol. Mae oriau agor ein llinellau ffôn yn aros fel yr oeddent – ar agor rhwng 8am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Bydd yn ofynnol i chi wisgo gorchudd wyneb pan ewch i mewn i ganolfan gwaith, oni bai eich bod mewn grwp sydd wedi’i eithrio. Dylech hefyd ddilyn y canllaw diweddaraf gan y llywodraeth ar gyfarfod ag eraill yn ddiogel a chyfyngiadau cyfnod clo.

Defnyddiwch y dolenni ar frig y dudalen hon i ddod o hyd i’r wybodaeth rydych ei angen.

Bydd y tudalennau hyn yn parhau i gael eu diweddaru. Edrychwch yma yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau y mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn eu gwneud i gefnogi’r rhai y mae coronafeirws yn effeithio arnynt.

Am gyngor cyffredinol am goronafeirws gweler Coronafeirws: beth sydd angen i chi ei wneud

Am wybodaeth a chyngor iechyd gweler dudalennau’r GIG ar goronafeirws

;