Helpu rhywun i wneud cais


Mae Canllaw Credyd Cynhwysol i randdeiliaid a phartneriaid yn darparu gwybodaeth a gynlluniwyd ar gyfer sefydliadau a allai gefnogi pobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol. Mae’n cynnwys dolenni i ganllawiau, offer a deunyddiau cyfeirio a fydd yn helpu eich staff a chwsmeriaid i ddeall Credyd Cynhwysol.

Mae dolenni i rai o’r cynnwys a ddefnyddir amlaf yn cael eu cynnwys yma. Ewch i’r canllaw ar gyfer rhanddeiliaid a phartneriaid i gael mynediad at yr ystod lawn o ddeunyddiau.

 

Cysylltu â DWP ar ran rhywun arall

Mewn rhai achosion, efallai y bydd trydydd partïon fel teulu, ffrindiau neu sefydliadau eisiau cysylltu â’r Adran Gwaith a Phensiynau ar ran rhywun sydd angen cymorth i reoli eu cais Credyd Cynhwysol.

Cyn i chi ffonio

Fel arfer bydd yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) angen caniatâd penodol gan yr hawlydd cyn siarad â thrydydd parti (gan gynnwys aelodau’r teulu) am eu cais.

Gall yr hawlydd ddarparu caniatâd drwy eu dyddlyfr ar-lein neu drwy ffonio Canolfan Gwasanaeth Credyd Cynhwysol. Bydd angen i’r hawlydd ddarparu:

  • Enw’r person y maent yn rhoi caniatâd iddynt
  • Enw’r sefydliad (os yn berthnasol)
  • Manylion byr am y mater y maent yn rhoi caniatâd i siarad amdano. Ni fydd DWP yn gallu siarad am faterion ehangach, felly mae’n bwysig bod yn glir ar gyfer beth y darperir caniatâd.

Darllenwch Universal Credit consent and disclosure of information a sicrhewch bod y camau perthnasol wedi cael eu cymryd cyn ffonio DWP.

Pan fyddwch yn ffonio

Unwaith bydd y caniatâd hwn wedi cael ei roi, gallwch ffonio Canolfan Gwasanaeth Credyd Cynhwysol ar 0800 328 1744.

Bydd angen i chi wrando’n ofalus ar yr opsiynau i sicrhau eich bod yn cyrraedd y rheolwr achos a fydd yn y sefyllfa orau i helpu gyda’ch ymholiad. Gofynnir rhai cwestiynau awtomataidd i chi am yr hawlydd, felly sicrhewch fod gennych y wybodaeth ganlynol cyn ffonio:

  • Y rhif ffôn mae’r hawlydd wedi’i gorfestru gyda Chredyd Cynhwysol
  • Eu cod post
  • Llinell gyntaf eu cyfeiriad
  • Eu dyddiad geni

Dylech nodi nad yw’r caniatâd hwn yn ben agored. Fel arfer bydd yn parhau hyd nes unai mae’r cais penodol wedi’i gwblhau, neu i ddiwedd y cyfnod asesu ar ôl yr un a roddwyd y caniatâd. Efallai bydd hyn yn golygu bod yn rhaid i’r hawlydd roi caniatâd mwy nag unwaith.

 

Help gyda chais

Os yw rhywun angen help gyda chais, dylent ofyn yn syth – y cynharaf y byddant yn gwneud cais am Gredyd Cynhwysol, y cynharaf y byddant yn cael eu taliad cyntaf.

Mae 2 ffordd i gael help gyda chais Credyd Cynhwysol:

Help i Wneud Cais

Gall Help i Wneud Cais ddarparu cymorth yn ystod camau cyntaf cais am Gredyd Cynhwysol, o wneud cais ar-lein, drwy gefnogaeth gyda’r cais cyn y taliad llawn cyntaf.

Mae’n wasanaeth am ddim, annibynnol, cyfrinachol a di-duedd wedi’i ddarparu gan ymgynghorwyr wedi eu hyfforddi o Gyngor Ar Bopeth. Gallant helpu gyda phethau fel sut i gasglu tystiolaeth ar gyfer y cais neu sut i baratoi ar gyfer yr apwyntiad Canolfan Gwaith cyntaf.

Cael Help i Wneud Cais:

Os ydych yn byw yng Nghymru neu Loegr

Os ydych yn byw yn yr Alban

Llinell gymorth Credyd Cynhwysol

Dylai’r hawlydd gysylltu â llinell gymorth Credyd Cynhwysol os:

  • na allant ddefnyddio gwasanaethau digidol o gwbwl, gallai hyn fod oherwydd anabledd neu eu amgylchiadau
  • mae ganddynt gwestiwn am eu cais ac ni allant gael mynediad i’w cais ar-lein

 

Helpu rhywun i wneud cais

Cynrychioli rhywun sy’n teimlo nad ydynt yn gallu rheoli eu cais eu hunain: Credyd Cynhwysol: caniatâd a datgelu gwybodaeth 

Helpu rhywun sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd i wneud cais: Credyd Cynhwysol os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd

Helpu rhywun i wneud cais i dalu eu costau tai: Credyd Cynhwysol a’ch cartref

Helpu rhywun sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o gael eu gwneud yn ddigartref: Universal Credit and homeless people: guide for supporting organisations (neu fersiwn gwefan)

Helpu rhywun sydd â theulu i wneud cais:

Mathau eraill o help

Helpu rhywun i herio penderfyniad budd-dal (ailystyriaeth gorfodol)

Helpu rhywun i apelio at y Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant

Helpu rhywun i gwyno am y gwasanaeth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu gan sefydliad sy’n darparu ei wasanaethau

 

 

Mwy o wybodaeth

Arweiniad i staff yr Adran Gwaith a Phensiynau sy’n gwneud penderfyniadau am fudd-daliadau, pensiynau a lwfansau

Arweiniaid ar gyfer landlordiaid y mae eu tenantiaid yn hawlio Credyd Cynhwysol