Helpu rhywun i wneud cais


Mae Canllaw Credyd Cynhwysol i randdeiliaid a phartneriaid yn darparu gwybodaeth a gynlluniwyd ar gyfer sefydliadau a allai gefnogi pobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol. Mae’n cynnwys dolenni i ganllawiau, offer a deunyddiau cyfeirio a fydd yn helpu eich staff a chwsmeriaid i ddeall Credyd Cynhwysol.

Mae dolenni i rai o’r cynnwys a ddefnyddir amlaf yn cael eu cynnwys yma. Ewch i’r canllaw ar gyfer rhanddeiliaid a phartneriaid i gael mynediad at yr ystod lawn o ddeunyddiau.

Helpu rhywun i wneud cais

Cynrychioli rhywun sy’n teimlo nad ydynt yn gallu rheoli eu cais eu hunain: Credyd Cynhwysol: gwybodaeth am ganiatad a datgelu

Helpu rhywun sydd ag anabledd neu gyflwr iechyd i wneud cais: Credyd Cynhwysol os oes gennych anabledd neu gyflwr iechyd

Helpu rhywun i wneud cais i dalu eu costau tai: Credyd Cynhwysol a’ch cartref

Helpu rhywun sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o gael eu gwneud yn ddigartref: Universal Credit and homeless people: guide for supporting organisations (neu fersiwn gwefan)

Helpu rhywun sydd â theulu i wneud cais:

Mathau eraill o help

Helpu rhywun i herio penderfyniad budd-dal (ailystyriaeth gorfodol)

Helpu rhywun i apelio at y Tribiwnlys Nawdd Cymdeithasol a Chynnal Plant

Helpu rhywun i gwyno am y gwasanaeth gan yr Adran Gwaith a Phensiynau neu gan sefydliad sy’n darparu ei wasanaethau

Mwy o wybodaeth

Arweiniad i staff yr Adran Gwaith a Phensiynau sy’n gwneud penderfyniadau am fudd-daliadau, pensiynau a lwfansau

Arweiniaid ar gyfer landlordiaid y mae eu tenantiaid yn hawlio Credyd Cynhwysol