Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am goronafeirws a hawlio budd-daliadau. Bydd yn parhau i gael ei ddiweddaru. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y trefniadau mae’r Adran Gwaith a Phensiynau yn eu gwneud ar gyfer y sawl â effeithir gan goronafeirws.

Am wybodaeth a chyngor iechyd gweler tudalennau’r GIG ar coronafeirws

Dysgwch fwy am ymateb y llywodraeth i goronafeirws

Os ydych mewn gwaith a ddim yn hawlio budd-daliadau

Os na allwch weithio oherwydd coronafeirws a’ch bod yn gymwys i gael Tâl Salwch Statudol byddwch yn ei gael o’r diwrnod cyntaf, yn hytrach nag o’r pedwerydd diwrnod o’ch salwch. Mae DWP yn bwriadu deddfu fel bod y mesur hwn yn berthnasol, yn ôl-weithredol, o 13 Mawrth 2020.

Bydd Tâl Salwch Statudol yn daladwy os oes gennych goronafeirws neu’n hunan-ynysu ar gyngor y llywodraeth.

Os ydych chi’n weithiwr gig a/neu ar gontract dim oriau, efallai y bydd gennych hawl i dâl salwch. Edrychwch i weld beth yw eich cymhwyster am Dâl Salwch Statudol.

Os ydych angen darparu tystiolaeth i’ch cyflogwr bod angen i chi aros gartref o ganlyniad i gael symptomau coronafeirws gellir cael Nodyn Hunan-ynysu gan NHS 111 ar-lein. Os ydych yn byw gyda rhywun sydd â symptomau, gellir cael Nodyn Hunan-ynysu gan wefan NHS.

Os nad ydych yn gymwys i gael tâl salwch gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol a/neu wneud cais am Lwfans Cyflogaeth a Chymorth Dull Newydd

Gallwch hefyd wneud cais am y rhain os cewch eich atal rhag gweithio oherwydd risg i iechyd y cyhoedd.

Os ydych eisoes yn hawlio budd-daliadau

Newidiadau i apwyntiadau yn y ganolfan gwaith

Nid oes rhaid i bobl sy’n cael budd-daliadau fynd i apwyntiadau yn y ganolfan gwaith am dri mis, gan ddechrau o ddydd Iau 19 Mawrth 2020.

Bydd pobl yn parhau i gael eich budd-daliadau yn ôl yr arfer, ond mae’r holl ofynion i fynd i’r ganolfan gwaith yn bersonol wedi’u hatal.

Ni ddylech fynd i’r ganolfan gwaith oni bai i ni ddweud wrthych i wneud hynny am reswm eithriadol.

Gall pobl barhau i wneud ceisiadau am fudd-daliadau ar-lein os ydynt yn gymwys.

Os byddwch yn gwneud cais am Gredyd Cynhywsol byddwch angen gwneud apwyntiad am eich cyfweliad cais newydd. Bydd y cyfweliad hwn yn cymryd lle dros y ffôn gydag anogwr gwaith. Byddwch yn cael y rhif i ffonio i drefnu’r apwyntiad unwaith y byddwch wedi anfon eich cais.

Os ydych chi eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol ac yn meddwl eich bod wedi cael eich effeithio gan coronafeirws, cysylltwch â’ch anogwr gwaith cyn gynted â phosibl drwy ddefnyddio eich dyddlyfr ar-lein

Newidiadau i asesiadau iechyd

Yng ngoleuni’r achos coronafeirws presennol, mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi gwneud y penderfyniad rhagofalus i atal dros dro yr holl asesiadau wyneb yn wyneb ar gyfer budd-daliadau sy’n gysylltiedig ag iechyd ac anabledd. Nod hyn yw lleihau’r risg o ddod i gysylltiad â choronafeirws a diogelu iechyd unigolion sy’n hawlio budd-daliadau iechyd ac anabledd, gyda llawer ohonynt yn debygol o fod mewn mwy o berygl oherwydd eu cyflyrau iechyd cyfredol.

Os oes gennych apwyntiad asesiad wedi’i drefnu eisoes, nid oes angen i chi fynd iddo. Bydd eich darparwr asesiad yn cysylltu â chi i drafod eich apwyntiad ac i egluro’r camau nesaf i chi.

Os ydych wedi gwneud cais am Daliad Annibyniaeth Personol (PIP), Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA), Credyd Cynhwysol neu Fudd-dal Anabledd Anafiadau Diwydiannol (IIDB) ond nid oes gennych ddyddiad ar gyfer apwyntiad asesiad, nid oes angen i chi wneud unrhyw beth. Cysylltir â chi yn fuan dros y ffôn neu drwy lythyr i roi gwybod i chi beth fydd yn digwydd nesaf.

Os ydych eisoes yn cael PIP, ESA, Credyd Cynhwysol neu IIDB byddwch yn parhau i gael eich taliadau cyfredol fel arfer.

Os ydych wedi gwneud cais newydd neu’n dymuno gwneud cais newydd, bydd DWP yn parhau i dderbyn ceisiadau am yr holl fudd-daliadau.

Darllenwch ganllawiau cyfredol y GIG ar goronafeirws, gan gynnwys cyngor ar y rhai a ddylai aros gartref.

Newidiadau i faint fyddwch yn ei gael

Mae’r llywodraeth wedi cynyddu’r lwfans safonol o fewn Credyd Cynhwysol a’r elfen safonol o fewn Credyd Treth Gwaith am flwyddyn. Mae’r ddau wedi cynyddu £20 yr wythnos ar ben yr uwchraddio blynyddol a gynlluniwyd eisoes. Bydd hyn yn berthnasol i bob hawlydd Credyd Cynhwysol newydd a phresennol ac i hawlwyr Credyd Treth Gwaith presennol.

Mae hyn yn golygu bod y lwfans safonol wedi cynyddu o £317.82 i £409.89 y mis ar gyfer hawlydd Credyd Cynhwysol sengl (25 oed neu drosodd).

Mae cyfraddau Lwfans Tai Lleol wedi cael eu cynyddu i’r 30ain ganradd o renti’r farchnad. Bydd hyn yn berthnasol i bob rhentwr preifat sy’n hawlwyr elfen tai Credyd Cynhwysol newydd neu bresennol, ac i hawlwyr Budd-dal Tai presennol.

Os ydych yn hunangyflogedig

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn hawlio Credyd Cynhwysol, mae’r Llawr Isafswm Incwm (lefel tybiedig o incwm) wedi cael eu llacio dros dro. Bydd y newid yn berthnasol i bob hawlydd Credyd Cynhwysol a bydd yn parhau am holl gyfnod yr achos coronafeirws.

Ni fydd angen i hawlwyr newydd fynychu’r ganolfan gwaith i ddangos hunangyflogaeth â thâl.

Bydd y Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth (SEISS) yn cefnogi unigolion hunangyflogedig (yn cynnwys aelodau partneriaethau) sydd a’u hincwm wedi cael ei effeithio’n negyddol gan goronafeirws. Bydd y cynllun yn darparu grant i unigolion a phartneriaethau hunangyflogedig, werth 80% o’u helw hyd at uchafswm o £2,500 y mis. Darllenwch fwy am gymhwyster am SEISS

Ni ddylech gysylltu â CThEM am gael mynediad i SEISS nawr. Bydd CThEM yn defnyddio gwybodaeth bresennol i edrych ar hawl posib ac yn gwahodd ceisiadau unwaith mae’r cynllun yn weithredol.

Bydd y Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth yn cael ei drin fel enillion ar gyfer Credyd Cynhwysol. Bydd eich taliad Credyd Cynhywsol yn addasu mewn ymateb i newidiadau yn eich enillion.

Os ydych angen cymorth ariannol tra’n disgwyl am SEISS, edrychwch i weld os ydych yn gymwys am Gredyd Cynhwysol.

Newidiadau i’ch enillion

Os ydych mewn gwaith ac eisoes yn hawlio Credyd Cynhwysol ac yn aros gartref ar gyngor y Llywodraeth, dylech roi gwybod am hyn yn y ffordd arferol drwy eich dyddlyfr ar-lein. Os yw hyn yn golygu eich bod yn gweithio llai o oriau, bydd swm y Credyd Cynhwysol a gewch yn addasu wrth i’ch enillion newid.

Os ydych yn gwneud cais newydd

Peidiwch ag oedi gwneud eich cais am fudd-dal, hyd yn oed os ydych yn credu eich bod wedi cael eich effeithio gan goronafeirws.

Gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol ar-lein. Os ydych yn gymwys byddwch angen trefnu apwyntiad ar gyfer eich cyfweliad cais newydd. Bydd y cyfweliad yn cymryd lle dros y ffôn gydag anogwr gwaith. Byddwch yn cael rhif i’w ffonio i drefnu’r apwyntiad hwn pan rydych wedi anfon eich cais.

Mae defnyddwyr Credyd Cynhwysol yn profi amseroedd aros hirach ar gyfer GOV.UK Verify. Rydym yn deall pa mor rwystredig yw hyn ac rydym yn gweithio i wella’r sefyllfa cyn gynted â phosibl.

Os byddwch angen gwneud cais am Gredyd Cynhwysol neu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA) oherwydd coronafeirws, ni fydd yn ofynnol i chi ddarparu Nodyn Ffitrwydd.

Os yw coronafeirws yn effeithio arnoch, gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol a gallwch dderbyn hyd at fis o daliad ymlaen llaw heb fynd i ganolfan gwaith yn gorfforol.

Os ydych yn dioddef o goronafeirws neu os yw’n ofynnol i chi aros gartref ac eisiau gwneud cais am ESA, ni fydd y 7 diwrnod aros arferol ar gyfer hawlwyr newydd yn berthnasol. Bydd ESA yn daladwy o’r diwrnod cyntaf.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw agwedd o Gredyd Cynhwysol, gan gynnwys sut i wneud cais, ewch i’r hafan neu defnyddiwch y dolenni ar frig y dudalen hon.

Os ydych wedi bod yn gweithio o fewn y 2 i 3 blynedd diwethaf ac wedi talu a/neu cael eich credydu gyda digon o gyfraniadau Yswiriant Gwladol, efallai y gallech wneud cais am Lwfans Ceisio Gwaith Dull Newydd (JSA)

Gellir gwneud cais am JSA Dull Newydd ar ei ben ei hun neu ar yr un pryd â Chredyd Cynhwysol. Nid yw eich enillion a chyfalaf (neu gynilion cyfalaf ac incwm eich partner) yn cael eu cymryd i ystyriaeth pan yn gwneud cais am JSA Dull Newydd.

Os ydych yn hunangyflogedig ac yn gwneud cais newydd am Gredyd Cynhywsol ni fydd angen i chi fynd i’r ganolfan gwaith i arddangos hunangyflogaeth â thâl.

Os ydych yn gyflogwr

Mae ystod o gymorth ar gael i helpu cyflogwyr i ddelio a goblygiadau’r achos o goronofeirws.

Mae’r llywodraeth wedi cyhoeddi pecyn helaeth o fesurau ariannol, gan gynnwys y Cynllun Cadw Swyddi, pecyn rhyddhad Tâl Salwch Statudol ar gyfer busnesau bach a chanolig, a thaliadau TAW a Threth Incwm gohiriedig

Os oes gennych lai na 250 o weithwyr, byddwch yn gallu adennill Tâl Salwch Statudol ar gyfer gweithwyr sy’n methu â gweithio oherwydd coronafeirws. Bydd yr ad-daliad hwn am hyd at 2 wythnos i bob gweithiwr.

Os ydych yn cyflogi pobl, fe’ch anogir i ddefnyddio’ch disgresiwn ynglŷn â pha dystiolaeth, os o gwbl, y gofynnwch amdani wrth wneud penderfyniadau ynghylch tâl salwch. Os oes angen tystiolaeth, gall gweithwyr gael Nodyn Hunan-ynysu gan NHS 111 ar-lein os oes ganddynt symptomau, neu wefan NHS os ydynt yn byw gyda rhywun sydd â symptomau.

Darganfyddwch am gefnogaeth arall y llywodraeth i fusnesau y mae coronafeirws yn effeithio arnynt.

I’r busnesau hynny sy’n gweld eu bod angen cynyddu eu gweithlu o ganlyniad i’r achos o goronafeirws, fel y rhai mewn logisteg bwyd, paratoi ac adwerthu, cofiwch bostio swyddi gwag ar Dod o Hyd i Swydd.