Ehangu gwaith

Mae Credyd Cynhwysol yn ‘ehangu gwaith’ ac yn caniatáu mynediad i ystod ehangach o swyddi trwy:

  • helpu i sicrhau eich bod bob amser yn well eich byd mewn gwaith nag ar fudd-daliadau
  • caniatáu gwaith rhan-amser a thymor byr i weithredu fel cam i mewn i waith
  • rhoi cefnogaeth i chi gan anogwr gwaith i’ch helpu bob cam o’r ffordd
  • eich galluogi i weithio mwy na 16 awr yr wythnos a pharhau i hawlio Credyd Cynhwysol
  • talu tuag at eich costau gofal plant, gan roi oriau gwaith mwy hyblyg i chi

Os ydych ar incwm isel neu’n ddi-waith, mae Credyd Cynhwysol yn eich helpu i ddod o hyd i swydd neu gynyddu’r oriau rydych chi’n gweithio.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn gweithio

Bydd cymryd swydd bob amser yn werth chweil – hyd yn oed os mai dim ond am ychydig oriau’r wythnos neu swydd dros dro – ac nid oes terfynau i’r oriau y gallwch eu gweithio.

Pan fyddwch yn dechrau gweithio neu’n cynyddu eich oriau, bydd Credyd Cynhwysol yn ychwanegu at eich enillion bob mis. Bydd yn lleihau’n raddol wrth i’ch enillion gynyddu. Ac os yw’ch swydd yn dod i ben, mae’n hawdd ddechrau eich taliadau Credyd Cynhwysol eto.

Os ydych chi’n rhiant, gallwch hefyd hawlio hyd at 85% o gostau gofal plant.

Pryd y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno mewn camau, felly efallai na fyddwch yn gallu gwneud cais amdano ar hyn o bryd. Pan fyddwch yn gwneud cais newydd am fudd-dal, fel os ydych yn dod yn ddi-waith, byddwn yn dweud wrthych a allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth os ydych eisoes yn hawlio budd-daliadau neu gredydau treth. Byddwn yn rhoi gwybod i chi ar yr adeg priodol os bydd angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn lle hynny.