Ehangu gwaith

Mae’r dudalen hon yn egluro sut mae Credyd Cynhwysol yn helpu pobl i ddod o hyd i waith ac i ddatblygu yn eu gyrfa.

Os ydych eisiau gwneud cais am Gredyd Cynhwysol neu ond eisiau gweld beth y mae’n ei olygu i chi, ewch i’r hafan, ewch i’r hafan.

Mae Credyd Cynhwysol yn cefnogi pob math o bobl sydd ar incwm isel neu sydd allan o waith.

Ar y dudalen hon fe welwch rhai o’r straeon am sut mae wedi helpu gwneud gwahaniaeth, a dywedir gan y bobl a gefnogi’r gan ac sy’n gweithio gyda Chredyd Cynhwysol bob dydd…

Sut mae Credyd Cynhwysol yn helpu

Mae Credyd Cynhwysol yn ‘ehangu gwaith’ ac yn caniatáu mynediad i ystod eang o swyddi trwy:

  • helpu i sicrhau eich bod bob amser yn well eich byd mewn gwaith nag ar fudd-daliadau
  • caniatáu gwaith rhan amser a thymor byr i weithredu fel cam i mewn i waith
  • eich galluogi i weithio mwy na 16 awr yr wythnos a pharhau i hawlio Credyd Cynhwysol
  • talu tuag at eich costau gofal plant, gan roi oriau gwaith mwy hyblyg i chi

Ben: Yn dilyn profiad gwaith ac yn gwaith rhan amser, mae Ben wedi symud ymlaen i swydd goruchwyliaeth

Cymorth parhaus

Os ydych ar incwm isel neu allan o waith, mae Credyd Cynhwysol yn eich helpu i ddod o hyd i swydd neu gynyddu’r oriau rydych yn eu gweithio.

Byddwch yn cael cymorth gan anogwr gwaith i’ch helpu bob cam o’r ffordd.

Charlie: Mae Charlie ar y llwybr cywir yn ei yrfa ddewisol ac yn gyffrous am y dyfodol

Darganfyddwch fwy am Gredyd Cynhwysol a gwaith.

Sut mae Credyd Cynhwysol yn gweithio

Bydd cymryd swydd bob amser yn werth chweil – hyd yn oed os mai dim ond am ychydig oriau’r wythnos neu swydd dros dro – ac nid oes terfynau i’r oriau y gallwch eu gweithio.

Pan fyddwch yn dechrau gweithio neu’n cynyddu eich oriau, bydd Credyd Cynhwysol yn ychwanegu at eich enillion bob mis. Bydd yn lleihau’n raddol wrth i’ch enillion gynyddu. Ac os yw’ch swydd yn dod i ben, mae’n hawdd i ddechrau eich taliadau Credyd Cynhwysol eto.

Os ydych chi’n rhiant, gallwch hefyd hawlio hyd at 85% o gostau gofal plant.

Pryd y gallwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol

Mae Credyd Cynhwysol yn cael ei gyflwyno mewn camau, felly efallai na fyddwch yn gallu gwneud cais amdano ar hyn o bryd. Pan fyddwch yn gwneud cais newydd am fudd-dal, fel os ydych yn dod yn ddi-waith, byddwn yn dweud wrthych a allwch wneud cais am Gredyd Cynhwysol.

Nid oes angen i chi wneud unrhyw beth os ydych eisoes yn hawlio budd-daliadau neu gredydau treth. Byddwn yn rhoi gwybod i chi ar yr adeg priodol os bydd angen i chi wneud cais am Gredyd Cynhwysol yn lle hynny.

Steve: Mae’r cyn-droseddwr Steve wedi gwneud cynnydd da i ailadeiladu ei fywyd ac yn defnyddio ei brofiad i gefnogi

Dyma storiau gan bobl eraill mae Credyd Cynhwysol wedi eu helpu:

Gareth: Mae’r cyn drydanwyr Gareth wedi troi ei ddiddordeb mewn ffotograffiaeth i’w swydd llawn amser

Aaron & Miriam: Mae Aaron a Miriam yn brentisiaid yn y ganolfan gwaith, yn gweithio i helpu eraill fel y cawsant hwy eu helpu eu hunain

Sean: Mae Credyd Cynhwysol wedi helpu Sean i ddysgu a chael profiadau fel y mae’n dilyn ei yrfa mewn garddio

Jeremy: Mae Jeremy yn ddiolchgar i’w anogwr gwaith am y newid yn ei yrfa

;