Mae credydau treth yn dod i ben a byddant yn cael eu disodli gan Gredyd Cynhwysol erbyn 2024.

1. Beth yw Credyd Cynhwysol?

Mae Credyd Cynhwysol yn helpu i sicrhau eich bod yn cael y cymorth ariannol y mae gennych hawl iddo mewn un lle.

Mae’n disodli chwe hen fudd-dal – credyd treth plant, credyd treth gwaith, budd-dal tai, cymhorthdal incwm, lwfans ceisio gwaith yn seiliedig ar incwm (JSA) a lwfans cyflogaeth a chymorth yn seiliedig ar incwm (ESA) – gyda system fodern.

Gallwch gael cymorth cyllidebu i’ch helpu i wneud y newid i Gredyd Cynhwysol, a gallech wneud cais am daliad ymlaen llaw i gael mynediad at arian yn gyflymach, i helpu i gadw popeth ar y trywydd iawn.

Os ydych yn rhiant sy’n gweithio, yn dibynnu ar eich incwm, gallech hefyd gael help gyda hyd at 85% o’ch costau gofal plant gyda Chredyd Cynhwysol.


;